Pháp Luật

Công văn về việc hướng dẫn công bố thông tin công ty nhà nước số 3073/BKHĐT-PTDN

Tải về Bản in

Hướng dẫn công bố thông tin công ty nhà nước

Công văn 3073/BKHĐT-PTDN năm 2015 về Quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 21 tháng 05 năm 2015.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

Số: 3073/BKHĐT-PTDN
V/v: thực hiện công bố thông tin
hoạt động của tập đoàn kinh tế,
tổng công ty và công ty TNHH
MTV do nhà nước làm chủ sở hữu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Tập đoàn kinh tế nhà nước;
– Tổng công ty nhà nước.

Ngày 18/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do nhà nước làm chủ sở hữu. Ngày 16/4/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn việc công bố thông tin của công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, trong đó đã hướng dẫn đầy đủ về trách nhiệm và nội dung cần công bố của các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu (Điều 6 – Điều 14) và tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (Điều 15).

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, nhắc nhở các công ty TNHH MTV do đơn vị làm đại diện quyền chủ sở hữu nhà nước khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản nêu trên.

2. Các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ xây dựng báo cáo chung (từ Điều 6 đến Điều 14) và nội dung các thông tin riêng phải công bố tại Điều 15.

3. Xây dựng các nội dung công bố theo mẫu quy định tại Phụ lục của Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

+) Chiến lược phát triển doanh nghiệp theo quy định tại Điều 06 của Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT (không muộn hơn ngày 31 tháng 05 năm đầu tiên của kỳ xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp);

+) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm theo Phụ lục 02 (không muộn hơn ngày 31 tháng 05 của năm đầu tiên của kỳ xây dựng kế hoạch);

+) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm theo Phụ lục 03 (không muộn hơn ngày 31 tháng 03 của năm xây dựng kế hoạch);

+) Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới hằng năm (không muộn hơn ngày 31 tháng 03 của năm báo cáo);

+) Báo cáo tình hình hoạt động hằng năm (không muộn hơn ngày 20 tháng 06 của năm liền sau năm báo cáo);

+) Báo cáo tài chính 06 tháng (không muộn hơn ngày 31 tháng 8 cùng năm) và Báo cáo tài chính 01 năm (không muộn hơn ngày 31 tháng 05 của năm liền sau năm báo cáo theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014);

+) Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định tại Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước (không muộn hơn ngày 31 tháng 08 của năm liền sau năm báo cáo);

+) Báo cáo tiền lương, tiền thưởng theo Biểu số 04 của Phụ lục 04 (không muộn hơn ngày 31 tháng 03 của năm báo cáo);

4. Đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi các nội dung phải công bố trong năm 2013, 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015; Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới năm 2015; Báo cáo tiền lương, tiền thưởng năm 2015 về cơ quan đại diện quyền chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố theo quy định.

Các báo cáo năm 2015 của Quý cơ quan gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp bằng văn bản và gửi thư điện tử về hòm thư [email protected] để đăng tải thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://business.gov.vn theo quy định.

5. Các báo cáo năm 2015 còn lại của Quý cơ quan gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/6/2015.

Đồng thời, đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin về người chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thuận tiện trao đổi trong quá trình tổng hợp số liệu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) theo số điện thoại 08044092 để nhận được thông tin hỗ trợ công tác báo cáo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT, PTDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Huy Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button