Biểu Mẫu

Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai

Tải về Bản in

share-data.top.vn vừa cập nhật những biểu mẫu về Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai theo hướng dẫn của chi cục Thuế rất đầy đủ và chi tiết. công văn được các đơn vị doanh nghiệp lập ra để thông báo về việc hủy tờ khai thuế giá trị gia tăng do kê khai bị sai. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

  1. Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT số 1

  TÊN CÔNG TY

  —————–

  Số: …../2020/CV-……

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………………, ngày………tháng……..năm 2020

  CÔNG VĂN

  (V/v: Xin hủy tờ khai thuế GTGT)

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ XXXX

  Tên doanh nghiệp:XXXXXXXXXXXX

  Địa chỉ trụ sở:XXXXXXXXXXXXX

  Mã số thuế:XXXXXXXXXX

  Giám Đốc:XXXXXXXXXXXXXX

  Theo điều 15 thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: “Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

  Công ty ………………… thành lập tháng ………. và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý, nhưng do nhầm lẫn kế toán đã nộp tờ khai thuế GTGT tháng ……/2016. Vì vậy, bằng công văn này, công ty …………… kính mong Chi cục thuế ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ……/2016 đi để công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của văn bản nêu trên.

  Xin chân thành cảm ơn!

  Trân trọng kính báo!

  Nơi nhận:

  – Như trên:

  – Lưu:

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  Giám đốc

  2. Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT số 2

  Nội dung cơ bản của công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT:

  CÔNG TY ………..
  ———

  Số : ……./………

  CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA -VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————————-

  ……..,ngày…….tháng…..năm……

  CÔNG VĂN
  (V/v: Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng….)

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN…………………..

  Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

  Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………….

  Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………..

  Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………………………………..

  Theo Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, kể từ tháng 07/2013 những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng phải khai thuế GTGT theo quý.

  Công ty …………………………. thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng ……………….. Vì vậy bằng công văn này, Công ty …………………………………… kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ………………………….. đi để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

  Trân trọng kính báo!

  Nơi nhận:
  – Như trên:
  – Lưu:…

  Đại diện theo pháp luật

  3. Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT số 3

  CÔNG TY………………….

  Số:……../……

  CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……………., ngày………tháng…….năm….

  CÔNG VĂN

  (V/v: Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng ……../….)

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ……………..

  Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………….

  Trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………

  Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………….

  Người đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………………….

  Căn cứ Điều 15 thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày……tháng……năm 2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn nghị định số 91/2014/N Đ-CP ngày…… tháng……năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

  ””b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

  b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

  Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

  Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

  Công ty……………..thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng ……./…..vào ngày ……./……../….. Vì vậy bằng công văn này, Công ty……………… kính mong Chi Cục Thuế hủy tờ khai thuế GTGT tháng ……../…đi để công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trân trọng kính báo!

  Nơi nhận:

  – Như trên:

  – Lưu:

  ……………, ngày…….tháng…….năm ……..

  Đại diện theo pháp luật

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button