Biểu Mẫu

Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Tải về

Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội mới nhất

Công văn 4027/BHXH-ST hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động ban hành ngày 14/10/2016. Theo đó, Công văn đã hướng dẫn Cơ quan BHXH bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST) như sau.

Công văn giải trình về việc chậm đăng ký BHXH theo quy định

Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2016

Tên đơn vị: ………………….
Mã đơn vị: …………………..
Địa chỉ: ………………………
Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST
ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH GIAO NHẬN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

STT Họ và tên Số sổ BHXH Ký nhận của người lao động Ghi chú
1 2 3 4 5
1
2

Tổng số sổ BHXH đơn vị nộp cho cơ quan BHXH: …………………………………………………………………

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………….)

Tổng số sổ BHXH cơ quan BHXH bàn giao cho đơn vị: ………………………………………………………….

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………………….)

…….. ngày …… tháng …… năm ……. ……… ngày …… tháng …… năm ……..
BÊN GIAO
(Đơn vị)
BÊN NHẬN
(Cơ quan BHXH)
BÊN GIAO
(Cơ quan BHXH)
BÊN NHẬN
(Đơn vị)

HƯỚNG DẪN LẬP
Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu số 01)

1. Mục đích: để tổng hợp số lượng sổ BHXH đơn vị nộp cho cơ quan BHXH và số lượng sổ BHXH cơ quan BHXH bàn giao cho đơn vị để bàn giao người lao động

2. Trách nhiệm lập: Tổ Thẩm định của cơ quan BHXH in từ cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ thẻ.

3. Thời gian lập: Khi cán bộ Tổ Thẩm định phối hợp với đơn vị thực hiện rà soát, phân loại sổ BHXH.

4. Phương pháp lập:

 • Ghi đầy đủ thông tin của đơn vị: tên đơn vị, mã đơn vị, địa chỉ.
 • Cột 1: ghi số thứ tự từ 1 đến hết số người lao động nộp sổ BHXH cho cơ quan BHXH.
 • Cột 2: ghi họ và tên của từng người lao động theo sổ BHXH.
 • Cột 3: ghi số sổ tương ứng với tên của người lao động.
 • Cột 4: người lao động ký, ghi rõ họ, tên khi nhận sổ BHXH.
 • Cột 5: ghi nội dung cần ghi chú.
 • Cán bộ thẩm định: ghi tổng số sổ BHXH đơn vị nộp cho cơ quan BHXH; ký ghi rõ họ tên khi nhận sổ BHXH; cán bộ sổ, thẻ ghi tổng số sổ BHXH bàn giao cho đơn vị; ký ghi rõ họ tên khi bàn giao sổ BHXH.
 • Đơn vị: ký, đóng dấu khi nộp sổ BHXH cho cơ quan BHXH và khi nhận lại sổ từ cơ quan BHXH.

Ghi chú:

 • Đơn vị nộp toàn bộ sổ BHXH của người lao động theo danh sách cho cơ quan BHXH.
 • Cơ quan BHXH bàn giao sổ BHXH theo danh sách cho đơn vị; phối hợp với đơn vị bàn giao cho người lao động.
 • Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) lập thành 02 bản, đơn vị lưu 01 bản, cơ quan BHXH lưu 01 bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button