Tài Liệu

Đáp án đề thi thử môn Sử THPT quốc gia 2018 TP Hà Nội

Đề chi tiết môn Sử thi thử THPT quốc gia năm 2018 TP. Hà Nội

Câu 1: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo vì đã

A. kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

B. khẳng định cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.

C. thể hiện rõ nguyện vọng độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

D. kêu gọi các dân tộc trên thế giới đoàn kết chống chủ nghĩa đế quốc

Câu 2: Trong thời kì 1954-1975, phong trào nào đánh dấu bước chuyển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang tiến công?

A. Phá “ấp chiến lược”.

B. “Đồng khởi”.

C. “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”.

D. “Tìm Mĩ mà đánh, lùng Nguy mà diệt”.

Câu 3: Để khắc phục khó khăn đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp phát triển lên một bước mới, tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã

A. đặt quan hệ ngoại giao và nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô.

B. đàm phán với chính phủ Pháp để kết thúc chiến tranh.

C. quyết định mở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950.

D. nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc.

Câu 4: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Bắc Việt Nam trong những năm 1965 – 1968 là

A. đảm bảo giao thông vận tải thông suốt, phục vụ sản xuất và chiến đấu.

B. hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam chống Mĩ.

C. vừa chiến đấu, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương.

D. chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ.


trang 2 câu 7 đến 12 đề sử thi thử thpt 2018 hà nội
trang 3 câu 13 đến 18 đề sử thi thử thpt 2018 hà nội
trang 4 câu 19 đến 24 đề sử thi thử thpt 2018 hà nội
trang 5 câu 25 đến 30 đề sử thi thử thpt 2018 hà nội
trang 6 câu 31 đến 36 đề sử thi thử thpt 2018 hà nội
trang 7 câu 37 đến 40 đề sử thi thử thpt 2018 hà nội

Đáp án tham khảo

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 C 21 B 31 B
2 B 12 A 22 B 32 C
3 C 13 A 23 A 33 B
4 C 14 B 24 B 34 C
5 A 15 C 25 D 35 A
6 A 16 C 26 C 36 C
7 D 17 A 27 D 37 D
8 D 18 B 28 C 38 D
9 D 19 D 29 A 39 D
10 D 20 D 30 D 40 A
  • Đáp án đề thi thử Toán lần 7 THPT Newton, TP Hà Nội 2018
  • Đáp án đề toán thi thử THPT Chu Văn An, Hà Nội năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button