Tài Liệu

Đáp án GDCD THPT Quốc gia 2019 tất cả các mã đề

Đáp án chính thức đề thi môn Giáo dục công dân tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019 được Bộ GD&ĐT công bố chi tiết tất cả các mã đề dành cho các em học sinh và phụ huynh so sánh.

>> Đáp án tất cả các mã đề môn Lịch sử THPT Quốc gia 2019

>> Đáp án 24 mã đề môn Địa lý THPT Quốc gia 2019

Nếu như các em không check được đáp án của mình thì các em có thể check đáp án theo các nhóm sau:

  • Nhóm 1: 301; 307; 309; 315; 317; 323
  • Nhóm 2: 302; 308; 310; 316; 318; 324
  • Nhóm 3: 303; 305; 311; 313; 319; 321
  • Nhóm 4: 304; 306; 312; 314; 320; 322

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 301

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 91 C 101 A 111 C
82 D 92 A 102 A 112 A
83 A 93 A 103 C 113 D
84 D 94 D 104 B 114 D
85 C 95 B 105 A 115 A
86 C 96 D 106 D 116 C
87 A 97 C 107 D 117 D
88 D 98 D 108 A 118 C
89 B 99 C 109 A 119 C
90 A 100 B 110 C 120 A

Xem chi tiết :

Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 301

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 302

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 B 101 D 111 B
82 B 92 A 102 A 112 B
83 B 93 A 103 D 113 C
84 D 94 C 104 C 114 A
85 D 95 B 105 C 115 B
86 C 96 B 106 B 116 D
87 A 97 C 107 D 117 A
88 A 98 A 108 D 118 A
89 C 99 D 109 B 119 B
90 D 100 B 110 A 120 A

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 302

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 303

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 91 B 101 B 111 C
82 D 92 D 102 B 112 A
83 A 93 A 103 C 113 A
84 D 94 D 104 B 114 D
85 A 95 B 105 D 115 B
86 B 96 C 106 D 116 A
87 D 97 A 107 C 117 D
88 B 98 A 108 C 118 A
89 C 99 B 109 A 119 D
90 A 100 C 110 C 120 B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 304

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 C 101 C 111 C
82 D 92 D 102 B 112 D
83 C 93 C 103 A 113 A
84 B 94 A 104 D 114 B
85 C 95 D 105 A 115 C
86 C 96 B 106 B 116 B
87 A 97 B 107 A 117 C
88 B 98 B 108 C 118 C
89 D 99 D 109 A 119 B
90 B 100 A 110 A 120 A

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 305

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 91 D 101 C 111 A
82 D 92 A 102 D 112 D
83 A 93 B 103 C 113 A
84 C 94 C 104 A 114 C
85 B 95 A 105 B 115 C
86 C 96 B 106 B 116 B
87 A 97 A 107 C 117 A
88 C 98 D 108 C 118 D
89 D 99 C 109 B 119 D
90 D 100 B 110 D 120 A

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 306

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 A 101 D 111 B
82 B 92 B 102 B 112 D
83 D 93 B 103 D 113 D
84 A 94 D 104 C 114 D
85 C 95 C 105 B 115 B
86 D 96 A 106 C 116 C
87 C 97 C 107 B 117 B
88 C 98 A 108 C 118 D
89 B 99 C 109 B 119 B
90 D 100 B 110 C 120 D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 307

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 91 C 101 D 111 B
82 B 92 A 102 B 112 B
83 A 93 A 103 D 113 C
84 B 94 A 104 D 114 D
85 A 95 B 105 C 115 D
86 C 96 C 106 B 116 D
87 D 97 C 107 D 117 B
88 A 98 A 108 B 118 C
89 B 99 D 109 C 119 D
90 B 100 B 110 D 120 C

Đáp án đề thi GDCD THPTQG 2019 mã đề 308

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 A 101 A 111 B
82 B 92 B 102 B 112 A
83 A 93 B 103 A 113 D
84 A 94 D 104 D 114 B
85 D 95 A 105 B 115 A
86 D 96 A 106 D 116 B
87 C 97 D 107 A 117 D
88 C 98 B 108 B 118 C
89 D 99 D 109 C 119 D
90 B 100 A 110 A 120 D

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 308

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 309

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 D 101 D 111 A
82 C 92 C 102 A 112 A
83 B 93 C 103 B 113 D
84 C 94 D 104 C 114 C
85 C 95 B 105 D 115 A
86 A 96 B 106 A 116 D
87 B 97 C 107 C 117 C
88 D 98 A 108 A 118 A
89 D 99 D 109 D 119 C
90 A 100 A 110 C 120 C

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 310

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 B 101 D 111 C
82 C 92 C 102 C 112 A
83 C 93 B 103 D 113 C
84 C 94 A 104 D 114 B
85 A 95 A 105 A 115 C
86 C 96 C 106 D 116 B
87 B 97 B 107 B 117 B
88 D 98 D 108 B 118 C
89 B 99 D 109 B 119 A
90 C 100 A 110 A 120 D

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 310

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 311

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 B 101 D 111 A
82 D 92 C 102 C 112 B
83 A 93 A 103 A 113 C
84 C 94 B 104 D 114 B
85 C 95 A 105 A 115 D
86 A 96 A 106 A 116 D
87 C 97 D 107 B 117 C
88 B 98 C 108 D 118 A
89 C 99 B 109 C 119 B
90 C 100 D 110 D 120 B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 312

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 B 101 B 111 B
82 C 92 D 102 A 112 C
83 D 93 B 103 A 113 C
84 A 94 B 104 C 114 B
85 A 95 C 105 A 115 A
86 A 96 D 106 D 116 B
87 C 97 B 107 A 117 B
88 A 98 C 108 C 118 C
89 B 99 D 109 A 119 C
90 B 100 B 110 C 120 C

Xem chi tiết : Đề thi và đáp án môn GDCD tại kỳ thi THPTQG 2019 mã đề 312

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 313

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 A 101 D 111 B
82 A 92 C 102 A 112 A
83 C 93 D 103 B 113 A
84 C 94 B 104 C 114 C
85 B 95 D 105 A 115 C
86 A 96 A 106 C 116 C
87 B 97 C 107 B 117 A
88 C 98 D 108 D 118 C
89 D 99 A 109 C 119 B
90 B 100 B 110 A 120 B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 314

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 D 101 A 111 C
82 A 92 C 102 D 112 D
83 B 93 A 103 C 113 A
84 C 94 A 104 B 114 C
85 D 95 D 105 C 115 C
86 C 96 A 106 D 116 D
87 A 97 B 107 C 117 A
88 B 98 B 108 B 118 C
89 D 99 D 109 D 119 C
90 A 100 A 110 A 120 B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 315

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 B 101 A 111 A
82 A 92 A 102 B 112 C
83 C 93 B 103 B 113 C
84 B 94 D 104 A 114 B
85 D 95 C 105 C 115 A
86 B 96 C 106 A 116 C
87 D 97 A 107 C 117 A
88 B 98 C 108 B 118 C
89 C 99 D 109 B 119 A
90 A 100 B 110 A 120 B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 316

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 B 101 D 111 A
82 A 92 D 102 C 112 D
83 A 93 A 103 D 113 D
84 C 94 D 104 C 114 C
85 D 95 A 105 B 115 A
86 C 96 D 106 D 116 B
87 B 97 D 107 B 117 B
88 A 98 A 108 D 118 A
89 B 99 C 109 A 119 B
90 C 100 C 110 C 120 D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 317

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 D 101 A 111 C
82 A 92 C 102 D 112 A
83 C 93 B 103 A 113 C
84 A 94 A 104 C 114 B
85 D 95 D 105 B 115 D
86 C 96 B 106 B 116 D
87 A 97 A 107 A 117 D
88 C 98 B 108 B 118 C
89 C 99 C 109 D 119 B
90 C 100 D 110 B 120 D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 318

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 91 A 101 C 111 C
82 A 92 A 102 B 112 B
83 D 93 A 103 B 113 C
84 B 94 B 104 D 114 D
85 D 95 B 105 B 115 C
86 D 96 D 106 D 116 C
87 D 97 C 107 A 117 D
88 C 98 D 108 A 118 B
89 B 99 C 109 B 119 C
90 C 100 C 110 D 120 B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 319

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 A 101 C 111 D
82 A 92 B 102 C 112 D
83 C 93 A 103 B 113 A
84 B 94 D 104 D 114 B
85 A 95 A 105 C 115 A
86 A 96 A 106 D 116 D
87 B 97 B 107 D 117 A
88 D 98 D 108 A 118 B
89 A 99 D 109 B 119 B
90 D 100 D 110 A 120 A

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 320

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 B 101 B 111 D
82 B 92 C 102 A 112 C
83 B 93 A 103 C 113 D
84 D 94 A 104 B 114 A
85 D 95 B 105 C 115 A
86 A 96 C 106 A 116 C
87 B 97 D 107 B 117 C
88 C 98 D 108 C 118 A
89 D 99 A 109 B 119 C
90 D 100 A 110 B 120 D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 321

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 A 91 D 101 D 111 B
82 C 92 C 102 A 112 D
83 C 93 D 103 B 113 B
84 B 94 C 104 C 114 C
85 A 95 D 105 C 115 A
86 B 96 D 106 B 116 D
87 C 97 C 107 C 117 A
88 B 98 D 108 A 118 D
89 A 99 B 109 A 119 B
90 C 100 D 110 A 120 B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 322

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 C 91 A 101 D 111 A
82 B 92 B 102 D 112 D
83 C 93 C 103 B 113 B
84 D 94 B 104 D 114 A
85 C 95 A 105 D 115 B
86 C 96 A 106 C 116 D
87 A 97 D 107 D 117 A
88 D 98 B 108 D 118 C
89 D 99 A 109 C 119 B
90 A 100 C 110 A 120 B

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 323

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 D 101 D 111 C
82 D 92 D 102 B 112 A
83 B 93 A 103 B 113 A
84 C 94 B 104 A 114 D
85 D 95 A 105 C 115 C
86 C 96 B 106 A 116 D
87 C 97 B 107 C 117 C
88 B 98 D 108 A 118 A
89 D 99 B 109 D 119 D
90 C 100 A 110 A 120 D

Đáp án đề thi GDCD THPT quốc gia 2019 đề 324

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 D 91 A 101 B 111 D
82 C 92 D 102 C 112 C
83 C 93 A 103 D 113 A
84 D 94 B 104 C 114 A
85 D 95 A 105 A 115 B
86 C 96 B 106 D 116 C
87 D 97 B 107 D 117 C
88 B 98 A 108 D 118 A
89 A 99 B 109 B 119 B
90 A 100 B 110 D 120 B

Đề thi và đáp án THPQG 2019 môn Giáo dục công dân trên đây do Đọc tài liệu thực hiện để các em học sinh cùng quý phụ huynh, thầy cô giáo tham khảo. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button