Tài Liệu

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ XVI. 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ XVI” đã được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An phát động.

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tỉnh Nghệ An nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và từng bước triển khai thực hiện. Dưới đây là câu hỏi và gợi ý đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ XVI mà share-data.top đã sưu tầm và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tham gia cuộc thi truy cập đường link sau: http://thitimhieunghiquyet.lhpn.nghean.gov.vn/TestInformation.aspx

Đáp án trắc nghiệm trực tuyến thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ

Câu 1: Chỉ tiêu về phát triển hội viên được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đến cuối nhiệm kỳ là bao nhiêu?

 • A. Tăng ít nhất 12.000 hội viên.
 • B. Tăng ít nhất 13.000 hội viên.
 • C. Tăng ít nhất 14.000 hội viên.
 • D. Tăng ít nhất 15.000 hội viên.

Câu 2: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, mỗi huyện/thành/thị, mỗi cơ sở Hội giám sát ít nhất bao nhiêu chính sách và góp ý ít nhất bao nhiêu dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp ?

 • A. Mỗi huyện, thành, thị, mỗi cơ sở Hội giám sát ít nhất 05 chính sách, góp ý ít nhất 05 dự thảo văn bản/nhiệm kỳ.
 • B. Mỗi huyện, thành, thị, mỗi cơ sở Hội giám sát ít nhất 04 chính sách, góp ý ít nhất 04 dự thảo văn bản/nhiệm kỳ.
 • C. Mỗi huyện, thành, thị, mỗi cơ sở Hội giám sát ít nhất 03 chính sách, góp ý ít nhất 03 dự thảo văn bản/nhiệm kỳ.
 • D. Mỗi huyện, thành, thị, mỗi cơ sở Hội giám sát ít nhất 02 chính sách, góp ý ít nhất 02 dự thảo văn bản/nhiệm kỳ.

Câu 3: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đã đề ra chỉ tiêu xây dựng mô hình kinh tế tập thể như thế nào?

 • A. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh vận động, hỗ trợ thành lập 110 mô hình kinh tế tập thể.
 • B. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh vận động, hỗ trợ thành lập 110 mô hình kinh tế tập thể (Hợp tác xã, tổ hợp tác) và 05 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.
 • C. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh vận động, hỗ trợ thành lập 110 mô hình kinh tế tập thể (Hợp tác xã, tổ hợp tác), trong đó có ít nhất 05 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.
 • D. Hàng năm hỗ trợ thành lập 21 mô hình kinh tế tập thể (Hợp tác xã, tổ hợp tác).

Câu 4: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất bao nhiêu chính sách và phản biện xã hội ít nhất bao nhiêu dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và của tổ chức Hội ?

 • A. Giám sát ít nhất 03 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 03 dự thảo văn bản/nhiệm kỳ
 • B. Giám sát ít nhất 04 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 04 dự thảo văn bản/nhiệm kỳ.
 • C. Giám sát ít nhất 05 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 05 dự thảo văn bản/nhiệm kỳ.
 • D. Giám sát ít nhất 06 chính sách và phản biện xã hội ít nhất 06 dự thảo văn bản/nhiệm kỳ.

Câu 5: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục phát động cuộc vận động nào?

 • A. “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”.
 • B. “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.
 • C. Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
 • D. Cả 03 đáp án trên.

Câu 6: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đã đề ra những khâu đột phá nào sau đây?

 • A. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công.
 • B. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội.
 • C. Đồng hành xây dựng chi Hội, tổ phụ nữ vững mạnh.
 • D. Cả 03 đáp án trên

Câu 7: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đề ra chỉ tiêu cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội đến năm 2026 như thế nào?

 • A. 100 % cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.
 • B. 95% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.
 • C. 90 % cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.
 • D. 85 % cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.

Câu 8: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm ?

 • A. 02 nhiệm vụ trọng tâm.
 • B. 03 nhiệm vụ trọng tâm.
 • C. 04 nhiệm vụ trọng tâm.
 • D. 05 nhiệm vụ trọng tâm.

Câu 9: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã phát động phong trào thi đua nào ?

 • A. “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.
 • B. “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • C. “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.
 • D. “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”.

Câu 10: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra nội dung trọng tâm “Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ” nằm trong nhiệm vụ nào?

 • A. Nhiệm vụ: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.
 • B. Nhiệm vụ: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
 • C. Nhiệm vụ: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.
 • D. Nhiệm vụ: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Câu 11: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ, Hội LHPN cấp trung ương đề xuất thành công ít nhất bao nhiêu chính sách, đề án?

 • A. Ít nhất 05 chính sách, đề án.
 • B. Ít nhất 04 chính sách, đề án.
 • C. Ít nhất 03 chính sách, đề án.
 • D. Ít nhất 02 chính sách, đề án.

Câu 12: Chỉ tiêu hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo được Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đề ra như thế nào?

 • A. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 4.600 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo.
 • B. Hàng năm toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 460 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo.
 • C. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 4.600 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.
 • D. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 4.600 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Câu 13: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã bầu bao nhiêu ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ?

 • A. 150 ủy viên Ban Chấp hành.
 • B. 155 ủy viên Ban Chấp hành.
 • C. 160 ủy viên Ban Chấp hành.
 • D. 163 ủy viên Ban Chấp hành.

Câu 14: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đề ra chỉ tiêu đến năm 2026 giúp đỡ bao nhiêu hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “Gia đình 5 có, 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu)?

 • A. Giúp đỡ 12.000 hộ gia đình đạt tiêu chí.
 • B. Giúp đỡ 11.500 hộ gia đình đạt tiêu chí.
 • C. Giúp đỡ 11.000 hộ gia đình đạt tiêu chí.
 • D. Giúp đỡ 10.500 hộ gia đình đạt tiêu chí.

Câu 15: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đề ra chỉ tiêu đến năm 2026 phát triển bao nhiêu đảng viên nữ ?

 • A. Bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp ít nhất 2.300 đảng viên nữ.
 • B. Kết nạp được ít nhất 2.300 đảng viên nữ.
 • C. Bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp ít nhất 2.400 đảng viên nữ.
 • D. Kết nạp được ít nhất 2.400 đảng viên nữ.

Câu 16: Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI đề ra chỉ tiêu đến năm 2026 có bao nhiêu % phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về khi được phát hiện, được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội ?

 • A. 60%
 • B. 70%
 • C. 80%
 • D. 90%

Câu 17: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu cơ bản ?

 • A. 04 chỉ tiêu cơ bản.
 • B. 06 chỉ tiêu cơ bản.
 • C. 07 chỉ tiêu cơ bản.
 • D. 08 chỉ tiêu cơ bản.

Câu 18: Các nội dung trọng tâm của nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế là gì ?

 • A. Phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên; Nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp.
 • B. Xây dựng văn hóa tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội.
 • C. Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ dối ngoại.
 • D. Cả 03 đáp án trên.

Câu 19: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra chỉ tiêu hàng năm, cấp trung ương và cấp tỉnh chủ trì giám sát ít nhất bao nhiêu chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội ?

 • A. Ít nhất 01 chính sách.
 • B. Ít nhất 02 chính sách.
 • C. Ít nhất 03 chính sách.
 • D. Ít nhất 04 chính sách.

Câu 20: Chủ đề của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là gì?

 • A. “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.
 • B. “Đoàn kết – Khát vọng – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.
 • C. “Đoàn Kết – Hội nhập – Sáng tạo – Phát triển”.
 • D. “Đoàn kết – Sáng tạo – Tự chủ – Khát vọng – Phát triển”.

Câu hỏi dự dự đoán: Theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này.

Mỗi lượt thi chỉ gồm 10 câu trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán, tuy nhiên nội dung các câu hỏi có thể thay đổi. Do đó, share-data.top vẫn đang tiếp tục cập nhật câu hỏi và đáp án cuộc thi, bạn đọc nhớ theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ gợi ý đáp án mới nhất nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan trong mục Tài liệu của share-data.top.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button