Giáo Dục

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Đáp án tập huấn Tiếng Anh lớp 6 bộ Cánh Diều gồm 15 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà share-data.top.vn sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 6 Cánh Diều

Câu 1: What is the philosophy of Tiếng Anh 6 – Explore English?

A. Bring the world to the classroom and the classroom to life
B. The world is explorable
C. Children are energetic and active
D. Explore English is teaching through content

Câu 2: How many units are there in Tiếng Anh 6 – Explore English?

A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

Câu 3: How many lessons are there in a unit?

A. 3
B. 5
C. 7
D. 9

Câu 4: What is/are the purpose(s) of using real-world photos in Tiếng Anh 6 – Explore English?

A. To activate students’ curiosity
B. To help teachers teach the unit better
C. To help students think critically
D. All of the above

Câu 5: Where is the grammar reference section?

A. In the Student’s Book
B. In the Workbook
C. In the Teacher’s Book
D. In the online package

Câu 6: How many review games are there in Tiếng Anh 6 – Explore English Student’s Book?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 7: What is/are included in Tiếng Anh 6 – Explore English Teacher’s Book?

A. Comprehensive teaching and content notes
B. Challenge and support sections for differentiated instruction
C. Additional activities
D. All of the above

Câu 8: What are provided in Tiếng Anh 6 – Explore English Workbook?

A. Further practice on listening and reading
B. Further practice on structures, and vocabulary
C. Further practice on listening, speaking, reading, writing, vocabulary, sounds, and structures
D. Further practice on listening, reading, vocabulary, and structures

Câu 9: In which units can you find the Video lesson?

A. In every unit
B. In every other unit
C. In every three units
D. In every four units

Câu 10: What does a unit always start with?

A. A real photo
B. A real conversation
C. A real video clip
D. A real article

Câu 11: In which lesson are structures introduced and practiced?

A. Communication
B. The Real World
C. Language Focus
D. Writing

Câu 12: Which part of a unit is not in the Student’s Book?

A. Language Focus
B. Communication
C. Video
D. End-of-unit Project

Câu 13: How can you adjust your teaching activities to address different students’ levels in a class?

A. By using Extra Practice Worksheets in the Student’s Book
B. By using Challenge and Support activities in the Teacher’s Book
C. By using additional activities in the Teacher’s Book
D. All of the above

Câu 14: Name all of the supplementary resources in Tiếng Anh 6 – Explore English.

A. Unit Worksheets, Unit tests
B. Pacing guide, Lesson plans (Vietnamese edition)
C. PowerPoint slides, Digital resources
D. All of the above

Câu 15: What are the teaching principles of Tiếng Anh 6 – Explore English?

A. English for international communication; Inspiring people to care about the planet
B. Authentic real-world content; Developing technological literacy, visual literacy, and thinking ability
C. Both A and B are correct
D. Grammar-translation method; Teacher-centered approach

Câu 16: Which of the followings are the 21st century skills that Tiếng Anh 6 – Explore English aims to develop in students?

A. Problem solving, Critical thinking
B. Higher order thinking, Communication
C. Collaboration, Creativity
D. All of the above

Câu 17: Name channels of online professional development that Tiếng Anh 6 – Explore English offers to teachers.

A. YouTube, Webinars
B. Blogs, Website
C. YouTube, Webinars, Blogs, Website
D. YouTube, Webinars, Blogs

Câu 18: Choose topics covered in Tiếng Anh 6 – Explore English.

A. Entertainment, Environment, Food and drink, Family
B. Sports and games, Travelling, Customs and traditions
C. Wonders and famous landmarks, Festivals
D. All of the above

Câu 19: Where can the lesson plans (Vietnamese edition) be found?

A. In the Teacher’s book
B. On the website
C. In a booklet
D. Both A and B are correct

Câu 20: What is the website for Tiếng Anh 6 – Explore English?

A. http://canhdieu.monkey.edu.vn
B. https://www.hoc10.com
C. http://canhdieu.com
D. Both A and B are correct

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới năm học 2021-2022 của nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button