Giáo Dục

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 13: Film and cinema


Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Unit 13 lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 13 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 12 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 13 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10 và Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 13

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group

1. A. scientists

B. days

C. films

D. markers

2. A. motion

B. position

C. production

D. decision

3. A. developed

B. used

C. played

D. enjoyed

Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group

4. A. position

B. interest

C. detective

D. description

5. A. cinema

B. rapidly

C. photograph

D. however

6. A. discover

B. introduce

C. beginner

D. appearance

Choose the best answer A, B, C or D for each sentence

7. The _______ between the original book and this new film is very faint.

A. relative

B. relation

C. relationship

D. related

8. A _______ is a famous cinema actor or actress.

A. filmgoer

B. film director

C. film maker

D. film star

9. She’s an extremely competent and _______ worker.

A. industry

B. industrial

C. industrious

D. industrialize

10. The dinosaurs died _______ 65 million years _______.

A. out-ago

B. away-before

C. down-after

D. off-next

11. Chaplin’s movies captivated ___________ throughout the world.

A. scientists

B. musicians

C. directors

D. audiences

12. The main ______________ is played by Nicole Kidman.

A. actress

B. character

C. director

D. film maker

Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same

13. There is one problem, the salary.

→ The salary _________________________________________________.

14. There are no interesting programs on this week.

→ There is nothing _____________________________________________.

15. Can’t you run faster than that?

→ Is that _____________________________________________________?

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 13

Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group

1. A

2. D

3. A

Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group

4. B

5. D

6. B

Choose the best answer A, B, C or D for each sentence

7. B

8. D

9. C

10. A

11. D

12. B

Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same

13. The salary is the only problem.

14. There is nothing interesting on television this week.

15. Is that the fastest you can run?

Trên đây website.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 13: Film and cinema. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 10: Conservation hệ 7 năm, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 12…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button