Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 18 – Đề 1


Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 18 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 18 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán dấu hiệu chia hết, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Trong các số 7835; 4256; 3973; 81289, số chia hết cho 2 là:

A. 7835

B. 4256

C. 3973

D. 81289

b) Trong các số 7965; 2537; 10346; 9852 số chia hết cho 5 là:

A. 7965

B. 2537

C. 10346

D. 9852

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5 …

b) Các số có chữ số tận cùng là 3; 6; 9 thì chia hết cho 3 …

c) Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho cả 3 và 9 …

d) Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 3 và 9 …

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng

a) Cho số 75*89. Chữ số điền dấu * để được số có 5 chữ số chia hết cho 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 9

b) Cho số 320*5. Chữ số điền vào dấu * để được số có 5 chữ số chia hết cho 3 là:

A. 1; 4; 7

B. 2; 5; 8

C. 0; 3; 9

D. 1; 3; 4

Câu 4. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán sau:

Câu 1. Cho các số: 3578; 4290; 10235; 729180; 54279; 6549

a) Tìm trong đó các số chia hết cho 2

b) Tìm trong đó các số chia hết cho 3

c) Tìm trong đó các số chia hết cho cả 2 và 5

d) Tìm trong đó các số chia hết cho 2; 5 và 9

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 2. Lan có một số kẹo ít hơn 40 nhưng nhiều hơn 20. Nếu Lan chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Lan có bao nhiêu kẹo ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 3. Cho các chữ số: 9; 0; 5; 2

a) Viết tất cả các chữ số có 4 chữ số mà mỗi chữ số chỉ xuất hiện 1 lần ở mỗi số

b) Trong các số vừa viết số nào chia hết cho 2; số nào chia hết cho 5; số nào chia hết cho cả 2 và 5?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18

Phần I

1. a) B b) A

2. a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

3. a) C

b) B

4. (A; 2) (B; 4) (C; 1) ( D; 3)

Phần II

Câu 1.

a) Các số chia hết cho 2 là: 3578; 4290; 729180

b) Các số chia hết cho 3 là: 4290; 729180; 54279; 6549

c) Các số chia hết cho cả 2 và 5 là: 4290; 729180

d) Các số chia hết cho 2; 5 và 9 là: 729180

Câu 2.

Số kẹo của Lan nếu chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì vừa hết nên số kẹo của Lan chia hết cho cả 2 và 5. Do đó số kẹo của Lan là số tròn chục.

Số tròn chục nhỏ hơn 40 và lớn hơn 20 là 30

Vậy Lan có 30 cái kẹo

Câu 3.

a) Các số viết được là: 9052; 9025; 9502; 9520; 9205; 9250; 5092; 5029; 5209; 5290; 5920; 5902; 2059; 2095; 2905; 2950; 2509; 2590

b) Số chia hết cho 2 là: 9052; 9502; 9520; 9250; 5092; 5290; 5920; 5902; 2950; 2590

Số chia hết cho 5 là: 9025; 9520; 9205; 9250; 5290; 5920; 2095; 2905; 2950; 2590

Số chia hết cho cả 2 và 5 là: 9520; 9250; 5290; 5920; 2950; 2590

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Toán lớp 4 được website sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button