Giáo Dục

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 12 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp


Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 12 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp là đề thi học kì I lớp 12 được website.com sưu tầm và đăng tài, hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm nhiều đề luyện tập nhằm củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi học kì 1 sắp diễn ra.

Mời các bạn tham khảo đề thi học kì 1 hóa 12 năm 2020 – 2021 mới nhất được giáo viên website biên soạn.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 12 trường THPT Châu Thành 1, Đồng Tháp

Đề thi học kì 1 hóa 12 năm 2020 – 2021 Đề 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 04 trang)

KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn thi: HOÁ HỌC – Lớp 12

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề thi 132

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố

Na = 23; O =16; H = 1; C = 12; Cl = 35,5; N = 14; Mg = 24, Cu = 64; Ag = 108; Li = 7; K = 39; Rb = 85,5; Cs = 133

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1: Cho các chất: axit aminoaxêtic, anilin, alanin, mêtylamin. Số chất có tính chất lưỡng tính:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 2: Cho chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1 M, khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

A. CH3COOC2H5

B. CH3COOCH=CH2

C. CH2=CHCOOCH3

D. C2H5COOCH3

Câu 3: Ngâm 1 vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch bạc nitrat 4%. Khi lấy vật ra thì lượng bạc nitrat trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng của vật sau phản ứng:

A. 12,76 g

B. 10,76 g

C. 19,44 g

D. 11,76 g

Câu 4: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhóm anđehit người ta cho glucozơ phản úng với :

A. Dung dịch NaOH.

B. Kim loại Na

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

D. AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng

Câu 5: Polime bị thuỷ phân cho α – aminoaxit là:

A. polisaccarit

B. nilon – 6,6

C. polipeptit

D. poliêtylen

Câu 6: Dãy các chất nào sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải?

A. HCOOCH3, CH3CH2OH, CH3COOH

B. CH3CH2OH, CH3COOH, HCOOCH3

C. CH3COOH, CH3CH2OH, HCOOCH3

D. CH3COOH, HCOOCH3, CH3CH2OH.

Câu 7: Chất thuộc loại đisaccarit:

A. glucozơ

B. xenlulozơ

C. fructozơ

D. saccarozơ

Câu 8: Cho ba dung dịch: CH3NH2, H2NCH2COOH, CH3COOH, để phân biệt ba dung dịch này ta có thể dùng:

A. quỳ tím

B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch Br2

Câu 9: Cho 4,32 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,792 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lương muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

A. 13,04 gam

B. 26,64 gam

C. 17,76 gam

D. 27,84 gam

Câu 10: Dãy nào sau đây gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần lực bazơ:

A. NH3, C6H5NH2, CH3NH2

B. C6H5NH2, CH3NH2, NH3

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3

D. CH3NH2, NH3, C6H5NH2

Câu 11: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. CH3CH2COOH

B. CH2 = CH2

C. CH2 = CHCl

D. H2NCH2CH2COOH

Câu 12: Chất X có công thức cấu tạo thu gọn CH2=CHCOOCH3. Tên gọi của X là:

A. Mêtylacrylat

B. Metylfomat

C. Metylaxetat

D. Etylacrylat

Câu 13: Amin nào sau đây là amin bậc một?

A. Đimêtylamin

B. Điêtylamin

C. Etylamin

D. Trimêtylamin

Câu 14: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 15: Khi lên men 72 gam glucozơ với hiệu suất 80%, khối lượng ancol etylic thu được là:

A. 14,72g

B. 18,40g

C. 29,44g

D. 36,80g

Câu 16: Chất tham gia phản ứng tráng bạc và đồng thời tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam là:

A. Saccarozơ

B. Glucozơ

C. Xenlulozơ

D. Tinh bột

Câu 17: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Na (Z = 11) là:

A. 4s1

B. 3s1

C. 3d1

D. 2s1

Câu 18: Dãy chất thuỷ phân chỉ tạo glucozơ:

A. Saccarozơ, xenlulozơ

B. Xenlulozơ, fructozo

C. Tinh bột, xenlulozơ

D. Tinh bột, saccarozơ

Câu 19: Este nào sau đây có công thức phân tử C3H6O2?

A. Phenyl axetat.

B. Metyl fomat.

C. Metyl axetat.

D. Etyl axetat.

Câu 20: Tính chất nào sau đây của kim loại do electron tự do gây ra?

A. Nhiệt độ nóng chảy

B. Khối lượng riêng

C. Tính dẻo

D. Tính cứng

Câu 21: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là:

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 22: Cho dãy các chất: H2NCH2COOH; C6H5OH (phenol); CH3COOCH3; CH3COOH; C2H5OH; C6H5NH2 (anilin). Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Câu 23: Hỗn hợp X gồm 2 chất: C2H4O2, C3H6O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X, thu được 8,8g CO2 và m gam H2O. Giá trị m là:

A. 3,6g

B. 1,8g

C. 8,8g

D. 7,2g

Câu 24: Chất dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt) là:

A. Muối natri của axit axetic

B. Muối natri của axit gluconic

C. Muối mononatri của axit glutamic

D. Muối mononatri của axit oxalic

Câu 25: Cho glyxin (H2NCH2COOH) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M, khối lượng muối thu được là:

A. 15,11g

B. 11,15g

C. 10,15g

D. 11,65g

Câu 26: Cho m gam anilin tác dụng với 150 ml dung dịch HCl 1M , thu được hỗn hợp X có chứa 0,05 mol anilin . Hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M . Gía trị m và V lần lượt là:

A. 9,3 và 150

B. 9,3 và 300

C. 18,6 và 150

D. 18,6 và 300

Câu 27: Nilon- 6,6 thuộc loại

A. tơ polieste

B. tơ axetat

C. tơ visco

D. tơ poliamit

Câu 28: Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm OH, nên có thể viết là:

A. [C6H8O2(OH)3]n

B. [C6H7O2(OH)3]n

C. [C6H7O3(OH)2]n

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 29: Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch:

A. NaOH

B. Fe2(SO4)3

C. HCl

D. HNO3

Câu 30: Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng

A. ngưng tụ

B. thuỷ phân este

C. xà phòng hoá

D. este hoá

Tài liệu đề thi vẫn còn, vui lòng ấn link TẢI VỀ miễn phí phía dưới

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đáp án mã đề 132

1C 2D 3B 4D 5C 6A 7D 8A 9D 10D
11D 12A 13 14A 15C 16B 17B 18C 19C 20C
21D 22B 23 24C 25B 26C 27D 28B 29B 30C
31D 32C 33 34D 35B 36C 37C 38C 39A 40A
41B 42B 43 44A 45A 46B 47B 48B 49 50

………………………………

Hy vọng với đề thi này giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập tự đánh giá, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì 1 môn Hóa tốt nhất. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button