Giáo Dục

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 năm 2020 – 2021 số 2


Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra giữa kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giữa học kì 1 có đáp án với kiến thức gói gọn trong chương trình SGK tiếng Anh 4 mới giúp các em ôn tập tiếng Anh 4 giữa kì 1 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Chọn từ khác loại. 

1. A. school B. skate C. play D. sing
2. A. she B. he C. them D. it
3. A. Malaysian B. Chinese C. Japanese D. Paris
4. A. high B. tall C. short D. fine
5. A. playing B. morning C. singing D. going

II. Tìm lỗi sai và sửa. 

1. When are Linh birthday?

2. What is he name?

3. I go to school in Monday.

4. Linda have birthday party today.

5. I am in Nha Trang next holiday.

III. Chọn đáp án đúng

1. Where is Peter from? __________ from England.

A. I am

B. She is

C. He is

D. He are

2. Good morning. This is my friend, her __________ Mary.

A. name

B. name’s

C. named

D. names

3. This ______ Akiko. She is from Japan.

A. is

B. are

C. was

D. were

4. ________ day is the it today?

A. Where

B. What

C. When

D. How

5. _________to meet you again.

A. Nine

B. She

C. They

D. Nice

6. What is your nationality?

A. I’m from Malaysia.

C. I’m Japanese.

B. I from Japan.

D. I Malaysian.

7. ……………… you draw? …………….., I can’t.

A. Can/ No

B. Cannot/ Yes

C. Can/ Yes

D. Can/ Not

8. My birthday is on the fifth ____ October.

A. in

B. at

C. on

D. of

IV. Viết 1 đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về bản thân em.

Đoạn văn bao gồm các ý dưới đây:

– What’s your name?

– How old are you?

– When is your birthday?

– What subject do you like?

– What can you do?

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ khác loại.

1 – A; 2 – C; 3 – D; 4 – D; 5 – B;

II. Tìm lỗi sai và sửa.

1 – are thành is;

2 – he thành his;

3 – in thành on;

4 – have thành has;

5 – am thành will be;

III. Chọn đáp án đúng

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – D; 6 – C; 7 – A; 8 – D;

IV. Viết 1 đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về bản thân em.

Gợi ý: My name is My Le. I am eight years old. My birthday is on 21st of December. My favorite is English. I can sing, dance and play the piano.

Trên đây là Đề thi & Đáp án của Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button