Giáo Dục

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 năm 2020 – 2021


Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Choose the odd one out. 

1. a. magazine b. story book c. newspaper d. TV
2. a. flower festival b. singing contest c. join d. music concert
3. a. often b. sometimes c. usually d. on time
4. a. twice b. third c. fourth d. first
5. a. how often b. how old c. hi d. Where

II. Choose the correct answer. 

1. ________ meet at 6.00 p. m.

a. Let’s

b. Let’s go

c. Let

2. Lien ________ 9 on his next birthday.

a. will be

b. will is

c. is

3. I live ________ my sisters in an apartment.

a. on

b. with

c. to

4. Quynh lives ________ 56 Duy Tan Street.

a. at

b. on

c. in

5. Will you be free next Saturday? – ________

a. Yes, I will

b. Yes, I do

c. Yes, I am

6. Where will we meet? – ________ the cinema.

a. To the left

b. Next to

c. In front

7. I think she ________ the party tomorrow.

a. join

b. will join

c. joins

8. I will see you ________ the weekend.

a. at

b. Ø

c. in

9. _______do you go to the amusement center? – Once a week.

a. How usually

b. How often

c. How many

10. _______ were you born? – In Hanoi.

a. When

b. Where

c. What

III. Choose the best word to complete the blank.

invite; bookstore; played; gave; took;

1. She _______________ lots of photos at the food festival yesterday.

2. Did Nga ____________ you to her birthday party?

3. My father bought some books at the _____________.

4. My friends __________ me some presents on my birthday.

5. Last Sunday, we __________ hide-and-seek at the park.

IV. Put the words in the right order to make meaningful sentences.

1. the/ school/ Jennie/ morning/ seven/ to/ o’clock/ goes/ at / in.

__________________________________________

2. Where/ Hung/ does/ live?

__________________________________________

3. part/ in/ contest/ did/ the/ singing / you/ take/?

__________________________________________

4. Hoa/ birthday/ to/ her/ invites/ Minh/ party/

__________________________________________

5. party/ She/ the/ with/ went/ her/ to/ friends.

_________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – d; 2 – c; 3 – d; 4 – a; 5 – c;

II. Choose the correct answer.

1 – a; 2 – a; 3 – b; 4 – a; 5 – a;

6 – b; 7 – b; 8 – a; 9 – b; 10 – b;

III. Choose the best word to complete the blank.

1 – took; 2 – invite; 3 – book store; 4 – gave; 5 – played;

IV. Put the words in the right order to make meaningful sentences.

1 – Jennie goes to school at seven o’clock in the morning.

2 – Where does Hung live?

3 – Did you take part in singing contest?

4 – Hoa invites Minh to her birthday party.

5 – She went to the party with her friends.

Trên đây là Đề thi & Đáp án của Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 – 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button