Giáo Dục

Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 7 Online

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

chúng mình giới thiệu Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 7 cho các em học sinh ôn luyện. Tài liệu giúp hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Đây là tài liệu hay và hữu ích cho các em ôn tập trong thời gian nghỉ hè để không bị xao nhãng kiến thức, đồng thời có sự chuẩn bị kiến thức tốt hơn khi bước vào lớp 5.

Bài tập Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 7 là đề ôn tập trực tuyến nằm trong bộ đề ôn hè lớp 4, thông qua kênh học tập này, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây:  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 7

 • Exercise 1: Look at the picture and complete the sentences with missing words/ phrases of words
 • 1.

  I like ______ at break time.

  playing football

 • 2.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  Anna often ___________ on Sunday

  listen to music

 • 3.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  I usually visit my ___________ at the weekend

  grandparents

 • 4.

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  He likes ___________ very much.

  singing

 • Exercise 2: Choose odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets
 • 1. Hoa (not/ like) _____ Maths because it is difficult.
  Chỉ điền phần được chia

  Doesn’t like

 • 2. I often (go) _____ to school at 6.30 a.m and my friend, Lan ____ to school at 6.45 a.m.
  Điền 2 từ cách nhau bằng dấu gạch ngang, ví dụ do – did

  go – goes

 • 3. He (want) _______ some English books.

  wants

 • 4. After dinner, Hoa (do) _______ her homework.

  does

 • 5. My mother is a nurse. She (work) _____ in a hospital.

  works

 • Exercise 4: Choose the correct answer
 • 1. She ____ got brown hair.
 • 2. Bear can _______on two legs and move around
 • 3. Let’s go to the ________. I want some books
 • 4. ______ do you want to the post office? – Because I want some stamps.
 • 5. Where _____ you go last summer? – I went to Phu Quoc with my parents
 • 6. What are you ______? – I’m reading.
 • Exercise 5: Reorder the words to make sentences:
 • 1. elephants/ because/ they/ I/ bulky./ like/ are/ don’t

  I don’t like elephants because they are bulky.

 • 2. T-shirt/ a/ wearing/ and/ He’s/ jeans/ a/ pair/ of

  He’s wearing a T-shirt and a pair of jeans.

 • 3. their friends/ What do/ like to/ talk/ about?

  What do their friends like to talk about?

 • 4. room?/ your/ wide/ How/ is

  How is your room wide?

 • 5. some/ in the/ garden./ There are/ frogs

  There are some frogs in the garden.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button