Giáo Dục

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 Global Success 6 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình.

Đồng thời, còn giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lí 6. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Big Data:

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – 2022

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. st u dy B. m u m C. men u D. s u bject
2. A. gramm ar B. st ar t C. p ar t D. sh ar pener
3. A. villa s B. light s C. clock s D. cap s
4. A. b i g B. p i ck C. th i n D. wr i te
5. A. l i ke B. m y C. th i ngs D. k i nd

II. Choose the correct answer.

1. The students can ____________ quietly in the school library.

A. do

B. go

C. have

D. study

2. My grandpa often ___________morning exercises.

A. do

B. does

C. have

D. play

3. Is Peter’s room big ____ small?

A. and

B. but

C. or

D. for

4. This ______ my new friend, Phong.

A. be

B. am

C. are

D. is

5. ________ do you go to school? – By bike.

A. How

B. Why

C. What

D. Which

III. Give the correct form of the word in bracket.

1. Look! Hung _______ football now. (play)

2. Phong ________ drinking coke. (like)

3. There ______ many flowers in the garden. (be)

4. _____ you often ______ comic books? (read)

5. Children like ___________ cartoon film. (watch)

IV. Reorder the words to make sentences.

1. do/ get up/ What time/ in the morning/ you/ ?/

___________________________________

2. school/ at/ every day/ My/ 5 p.m/ finishes/ ./

___________________________________

3. does/ teacher/ Where/ live/ your/ ?

___________________________________

4. What/ favorite/ your/ kind of/ is/ music/ ?

___________________________________

5. is/ table/ a bag/ There/ the/ on/ ./

___________________________________

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – 2022

I. Choose the word which has a different sound in the part underlined.

1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – D; 5 – C;

II. Choose the correct answer.

1 – D; 2 – B; 3 – C; 4 – D; 5 – A;

III. Give the correct form of the word in bracket.

1. Look! Hung __is playing_____ football now. (play)

2. Phong ____likes____ drinking coke. (like)

3. There ___are___ many flowers in the garden. (be)

4. ___Do__ you often ___read___ comic books? (read)

5. Children like _______watching____ cartoon film. (watch)

IV. Reorder the words to make sentences.

1 – What time do you get up in the morning?

2 – My school finishes at 5 p.m every day.

3 – Where does your teacher live?

4 – What is your favorite kind of music?

5 – There is a bag on the table.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button