Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 2


Đề thi cuối năm lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 2 môn cuối kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 2 năm học 2018 – 2019 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 2 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Bài 1: Chọn từ khác loại.

1. A. monday B. friday C. today

2. A. mother B. father C. pen

3. A. thank B. hello C. hi

4. A. young B. chair C. table

5. A. blue B. pencil C. pink

Đáp án: 1. C 2. C 3. A 4. A 5. B

Bài 2: Chọn đáp án đúng.

1. He’s my ………………… ( mother, father)

2. ……………….. is my baby sister. ( He, She)

3. ……………………. she? ( Who, Who’s)

4. They ………………. cassettes ( is, are)

5. ………………. color is this? (What, How)

Đáp án: 1. father 2. She 3. Who’s 4. are 5. What

Bài 3: Nối.

A

B

1. How many boys?

2. Who is she?

3. Is this a chair?

4. How are you?

5. What are they?

a. They are pens

b. She is my sister

c. Eight boys

d. No, it isn’t

e. I’m fine. Thank you

Đáp án: 1. c 2. b 3. d 4. e 5. a

Bài 4: Điền một chữ cái thích hợp.

1. Bana…a

2. App…e

3. Yell…w

4. Fath….r

5. Sev…n

Đáp án: 1. banana 2. apple 3. yellow 4. father 5. seven

Bài 5: Dịch các câu sau sang tiếng Anh:

1. Họ là ai?

………………………………………………..

2. Chị ấy là chị của tôi.

………………………………………………..

3. Anh ấy là giáo viên.

………………………………………………..

4. Đây là màu gì?

………………………………………………..

5. Có bao nhiêu quyển sách?

………………………………………………..

Đáp án: 1.Who are they?

2. She is my sister.

3. He is a teacher.

4. What colour is it?

5. How many books?

Trên đây là trọn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button