Tài Liệu

Đề thi THPT quốc gia môn giáo dục công dân năm 2017 mã đề 306 (có đáp án)

Đề thi chính thức môn Giáo dục công dân kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 – Mã đề 306

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

MÃ ĐỀ 306

Câu 81: Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ 

A. nhân thân và tài sản.                                                                                              B. lễ nghi và tôn giáo. 
C. tập tục và thói quen.                                                                                               D. hôn nhân và huyết thống.

Câu 82: Mọi doanh nghiệp đều được tự do hợp tác, liên doanh với các cá nhân, tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. đãi ngộ.                B. truyền thông.                 C. kinh doanh.                D. đời sống

Câu 83: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm tới quan hệ nhân thân phải chịu trách nhiệm

A. dân sự.                  B. truy tố.                          C. quản thúc.                  D. hành chính

Câu 84: Công dân chủ động bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước là thực hiện quyền

A. độc lập phán quyết                                                     B. hoạch định chính sách
C. quản lí nhà nước.                                                       D. tự do ngôn luận.

Câu 85: Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. ưu tiên chọn trường học.                                           B. miễn học phí toàn phần
C. bình đẳng về cơ hội học tập.                                     D. học chương trình chuyên biệt

Câu 86: Bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. khắc phục ô nhiễm.                                                    B. tìm kiếm năng lượng 
C. bảo vệ môi trường.                                                    D. tái tạo nhiên liệu.

Câu 87: Theo quy định của pháp luật, quyền của mỗi công dân không tách rời với 

A. nhu cầu.                           B. kĩ năng                                   C. nghĩa vụ.                    D. lợi nhuận.

Câu 88: ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải được nhân dân 

A. chỉ đạo thực hiện.                                                       B. giám sát, kiểm tra. 
C. tham gia tư vấn.                                                          D. bàn bạc, phán quyết.

Câu 89: Công dân tự ý vào nơi cư trú của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về 

A. bí mật gia truyền              B. thông tin liên ngành                C. danh tính                     D. chỗ ở.

Câu 90: Công dân được hưởng mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần là thể hiện nội dung quyền được 

A. đàm phán.                       B. phát triển                                 C. lựa chọn                       D. tự quyết.

Câu 91: Công dân được tự do tìm tòi, suy nghỉ để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện nội dung quyền

A. thẩm vấn.                        B. sáng tạo.                                 C. phán quyết.                   D. ưu đãi.

Câu 92: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật 

A. yêu cầu                           B. cho phép                                 C. chỉ định.                         D. khuyến khích.

Câu 93: Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức tự ứng cử và được 

A. tác động đề cử.                                                                B. bí mật tranh cử. 
C. nhờ người tuyển cử.                                                        D. giới thiệu ứng cử.

Câu 94: Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lóp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực 

A. truyền thông.                   B. hợp tác.                                   C. giáo dục.                        D. dân vận.

Câu 95: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ 

A. đại diện.                          B. tập trung.                                  C. gián tiếp                          D. trực tiếp.

Câu 96: Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống là thể hiện bản chất 

A. xã hội.                             B. kinh tế.                                      C. văn hóa.                          D. giai cấp.

Câu 97: Công dân vi phạm pháp luật hành chính trong trường họp nào dưới đây?

A. Nghỉ việc không lí do.                                              B. Vận chuyển hàng quốc cấm. 
C. Giao hàng sai thời hạn.                                           D. Hút thuốc lá nơi công cộng

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nào dưới đây có thẳm quyền ra quyết định hoặc phế chuẩn lệnh bắt và giam, giữ người?

A. Viện Kiểm sát.                                                          B. ủy ban nhân dân
C. Quốc hội.                                                                  D. Chính phủ.

Câu 99: Các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt thể hiện pháp luật có vai trò là 

A. hình thức đề cao quyền lực                                      B. phương tiện quản lí xã hội. 
C. công cụ trấn áp nhân dân.                                        D. mục tiêu trấn an dư luận.

Câu 100: Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của minh thì công dân được sử dụng quyền

A. phản biện                           B. khiếu nại.                                C. tố cáo                                D. phán quyết.

Câu 101: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Chủ động đăng kí bản quyền                                  B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.
C. ứng dụng công nghệ tiên tiến.                                D. Chuyển giao quy trình quản lí.

Câu 102: Mọi thí sinh là người dân tộc thiểu số đều được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học là thể hiện bình đẳng về 

A. nghĩa vụ                     B. trách nhiệm.             C. quyền.                D. bổn phận.

Câu 103: Học sinh tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Tiếp cận và hội nhập                                              B. Quốc phòng, an ninh 
C. Hợp tác và phát triển.                                             D. Kĩ thuật, quân sự.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng

A. giữa nội bộ người lao động với nhau.                    B. trong thực hiện quyền lao động
C. khi giao kết hợp đồng lao động.                             D. về tuân thủ quy trình lao động.

Câu 105: Biết mình không đủ điều kiện nên anh A lấy danh nghĩa em trai mình là dược sĩ đứng tên trong hồ sơ đăng kí làm đại lí phân phối thuốc tân được. Sau đó anh A trực tiếp quản lí và bán hàng. Anh A đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Thay đổi phương thức quản lí.                               B. Cải tiến quy trình đào tạo.
C. Chủ động giao kết hợp đồng.                                 D. Tự chủ đăng kí kinh doanh.

Câu 106: ủy ban nhân dân xã X tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây nhà sinh hoạt cộng đồng là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sờ theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân hiểu.                B. Dân bàn.                C. Dân kiểm tra.              D. Dân giám sát

Câu 107: Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thiết kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?

A. Đối lập.                  B. Tham vấn               C. Nhân thân.                   D. Tài sản.

Câu 108: Để cạnh tranh, chị B đã thuê người phát tán những hình ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chị H chủ cửa hàng kế bên. Phát hiện sự việc, chị H đã sỉ nhục chị B trước đông đảo khách hàng. Chi B và chị H vi phạm quyền nào dưới đây của công dân

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Được bảo mật thồng tin liên ngành.
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 109: Hết giờ học, T mượn điện thoại của M để gọi mẹ đến đón. Vì tò mò, T đã tự ý đọc tin nhắn của M rồi phát tán nội dung đó lên trang thông tin cá nhân. Hôm sau, trong lúc T ra ngoài, M đã tìm cách lấy thư của T rồi đọc cho cả lớp nghe. T và M vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.
B. Được pháp luật bảo hộ về thân thể.
C. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại.
D. Được bảo đảm an toàn về nơi cư trú hợp pháp

Câu 110: Làm cùng một công ty, lại là hàng xóm của nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ K đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh X ra ngoài giải quyết việc riêng. Bảo vệ K và anh X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Hình sự.                    B. Kỉ luật                    C. Dân sự.                  D. Hành chính.

Câu 111: Đang khai thác trộm gỗ trong rừng, anh T bị hai cán bộ kiểm lâm H và K đi tuần tra phát hiện. Trong lúc cán bộ H lập biên bản thì cán bộ K nhận hối lộ của T và đề nghị cán bộ H bỏ qua chuyện này. Cán bộ H cần sử dụng quyền nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Phán quyết.              B. Điều tra                   C. Khiếu nại.              D. Tố cáo.

Câu 112: Sau khi mua xe ô tô, anh A đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng kí xe là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật                                                         B. Tuân thủ pháp luật.
C. Thi hành pháp luật                                                        D. Áp dụng pháp luật.

Câu 113: Nhà máy A không xây dựng hệ thống xử lí chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm nên bà con quanh vùng đã làm đơn phản ánh. Nhà máy A phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hình sự.                  B. Hành chính.              C. Đối chất                 D. Hòa giải.

Câu 114: Anh A và anh B là nhân viên phòng chăm sóc khách hàng của công ty z. Vì anh A có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và làm việc hiệu quả hơn anh B nên được giám đốc xét tăng lương sớm. Giám đốc công ty z đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Tuyển dụng chuyên gia.                                                B. Nâng cao trình độ 
C. Thực hiện quyền lao động.                                            D. Thay đổi nhân sự.

Câu 115: Trường C đặc cách cho em B vào lớp một vì em mới năm tuổi đã biết đọc, viết và tính nhẩm thành thạo nên bị phụ huynh học sinh M cùng lớp tố cáo. Phụ huynh học sinh M đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được tham vấn            B. Thẩm định.            C. Được phát triển            D. Sáng tạo

Câu 116: Trong quá trình thực hiện lệnh khám nhà đối với gia đình ông A, vì bị ông A chống đối và xúc phạm nên cán bộ T đã đập vỡ bình gốm gia truyền rồi tiếp tục lăng mạ và đánh ông A gãy tay. Cán bộ T không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.         B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở 
C. Được bảo hộ về sức khỏe.                            D. Bất khả xâm phạm về tài sản cá nhân.

Câu 117: Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Anh T, chị H và nhân viên S                        B. Chị H và nhân viên S.
C. Chị H, cụ M và nhân viên S.                        D. Anh T và chị H.

Câu 118: Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố không nên dùng thực phẩm bẩn trong khâu chế biến thức ăn phân phối cho các đại lí. Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P. Vốn là đối thủ của bố anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố anh H đã vội vã thuê phóng viên viết và đăng bài cải chính đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai dưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bố con anh H, anh P, anh K và anh M.
B. Bố anh H, phóng viên và anh P
C. Bố anh H, anh P, anh K và anh M.
D. Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên.

Câu 119: Trong giờ làm việc tại xí nghiệp X, công nhân H đã rủ các anh M, S, Đ cùng chơi bài ăn tiền. Vì cần tiền lẻ, anh H đưa ba triệu đồng nhờ bảo vệ T ra quán nước đổi giúp. Do thua nhiều, anh S có hành vi gian lận nên bị anh Đ lao vào đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Anh S và Đ.                                                               B. Anh H, S và Đ.
C. Anh H, M, S và Đ.                                                     D. Anh H, M, S, Đ và bảo vệ T.

Câu 120: Hai quầy thuốc tân dược của chị T và chị D cùng bán một số biệt dược không có trong danh mục được cấp phép nhưng khi kiểm tra, cán bộ chức năng P chỉ xử phạt chị D, còn chị T được bỏ qua vì trước đó chị đã nhờ người quen tên M là em gái của cán bộ P giúp đỡ. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị T, D và M.                                                                                                     B. Chị T, M và cán bộ P.
C. Chị T, D, M và cán bộ P.                                                                                     D. Chị T, D và cán bộ P.

 

Hết

Mời các em tham khảo kết quả đáp án dành cho mã đề 306 bài thi môn Giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2017 ngay sau đây nhé !


 

Đáp án mã đề 306 – Môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

A

101

B

82

C

102

C

83

A

103

B

84

D

104

B

85

C

105

D

86

C

106

B

87

C

107

D

88

B

108

C

89

D

109

C

90

B

110

B

91

B

111

D

92

B

112

C

93

D

113

B

94

C

114

C

95

D

115

C

96

A

116

B

97

D

117

D

98

A

118

B

99

B

119

D

100

B

120

D

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button