Giáo Dục

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021 – 2022


Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Anh năm 2021 – 2022 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án tổng hợp những kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 – 10 lớp 4 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2021 – 2022

1. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Anh năm 2021 có đáp án

I. Choose the odd one out.

1. A. morning B. Vietnamese C. afternoon D. evening
2. A. cook B. listen C. play D. were
3. A. tomorrow B. Sunday C. yesterday D. today
4. A. Monday B. Tuesday C. birthday D. Friday
5. A. painted B. went C. was D. did

II. Choose the correct answer. 

1. What do you like doing?

A. I want to drink milk.

B. I don’t like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths and English on Monday.

B. She has English and Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent’s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda and Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When do you have English?

A. I don’t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday and Friday.

III. Read and match. 

A B
1. Are they reading comic books? A. He is in class 4A.
2. Where are you from? B. No, they aren’t.
3. What class is Tom in? C. It is the eighth of November.
4. What is the date today? D. He can draw the picture.
5. What can he do? E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order. 

1. is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. They/ beach/ and/ danced/ sang/ the/ on/ .

_________________________

3. Linda/ Maths/ Monday/ Wednesday/ has/ on/ and/ ./

_________________________

4. Linh/ the/ homework/ does/ in/ his/ evening/ ./

_________________________

5. can/ Phong/ guitar/ the/ play/ ./

_________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – B; 2 – D; 3 – B; 4 – C; 5 – A;

II. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – C;

III. Read and match.

1 – B; 2 – E; 3 – A; 4 – C; 5 – D;

IV. Put the words in order.

1 – When is your birthday?

2 – They sang and danced on the beach.

3 – Linda has Maths on Monday and Wednesday.

4 – Linh does his homework in the evening.

5 – Phong can play the guitar.

2. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 năm 2021 có đáp án

I. Reorder the word. 

1. is/ Linda/ from/ Australia/ ./

……………………………………………………..

2. is/ Lien/ Where/ from/ ?

……………………………………………………

3. in/ school/ My/ is/ Hanoi/ ./ primary

……………………………………………………

4. Hung/ your/ birthday,/ When/ is/?

…………………………………………………….

5. school/ where/ your/ is/ ?/

…………………………………………………….

Choose the word from the box and complete the dialogue

day ; Art ; favourite ; Tuesday ;

Mai: What (1)………… is it today, Nam?

Nam: It’s (2)…………………………….

Mai: What lesson have you got today?

Nam: I’ve got Maths, Science, English and (3)……………………

Mai: What is your (4)………………………… subject?

Nam: Maths and English.

Choose the correct answer. 

1……………………? – I am in class 4B.

a. Where is your school?

b. Where do you live?

c. Where is your class?

d. What class are you in?

2. ………. do you like doing?

a. when

b. what

c. where

d. how

3. Toni doesn’t like _______ kites

a. kite

b. doing

c. flying

d. playing

4.What is her____________? – She like cooking

a. favourite

b. free

c. hobby

d. doing

5.Tuan’s hobby ___________riding a bike

a. are

b. do

c. is

d. does

6. They are _____________a nice picture in the classroom

a. paint

b. painting

c. paints

d. painted

7.What did you ______yesterday morning?

a. do

b. doing

c. did

d. does

8. My mother can ________ the piano very well.

a. plays

b. play

c. playing

d. played

9. I _____a paper puppet with my friends.

a. am making

b. makes

c. maked

d. made

10.Mai_____late this morning.

a. gets up

b. got up

c. getting up

d. get up

ĐÁP ÁN

I. Reorder the word.

1. is/ Linda/ from/ Australia/ ./

……Linda is from Australia…………..

2. is/ Lien/ Where/ from/ ?

………Where is Lien from?……………

3. in/ school/ My/ is/ Hanoi/ ./ primary

……………My primary school is in Hanoi…………

4. Hung/ your/ birthday,/ When/ is/?

…………When is your birthday, Hung?………….

5. school/ where/ your/ is/ ?/

………Where is your school?……………….

Choose the word from the box and complete the dialogue

day ; Art ; favourite ; Tuesday ;

Mai: What (1)…..day……. is it today, Nam?

Nam: It’s (2)……… Tuesday………

Mai: What lesson have you got today?

Nam: I’ve got Maths, Science, English and (3)…….Art……..

Mai: What is your (4)………favourite……. subject?

Nam: Maths and English.

Choose the correct answer.

1 – d; 2 – b; 3 – c; 4 – c; 5 – c;

6 – b; 7 – a; 8 – b; 9 – a; 10 – a;

Download Đề thi & Đáp án tại: Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button