Giáo Dục

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 4 có đáp án đi kèm. Với đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 sẽ giúp các em học sinh luyện tập và làm quen với các dạng bài tập và câu hỏi của môn Toán tiếng Anh trong cuộc thi Violympic, từ đó giúp các em đủ tự tin khi làm bài thi và có được kết quả tốt nhất tại cuộc thi Violympic Toán tiếng Anh năm 2016 – 2017. Chúc các em đạt kết quả tốt nhất tại cuộc thi!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016

Bài 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: How many hours are there in 4 days?

Question 2: Calculate: 672g – 276g = ……….. g.

Question 3: How many years are in 3 century?

Question 4: There are ……………. days in May.

Question 5: Emily write down how many kilometers she walked each day.

How many kilometers did she walk on Sunday?

Question 6: 765 + … = 459 + 541

The missing number is ……….

Question 7: Write forty-six thousand and fifty using digits.

Bài 2: Cóc vàng tài ba: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: 1/4 century = ……….. years. The missing number is …………..

A. 20 B. 30 C. 25 D. 15

Question 2: What time does the clock shown?

Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 4

A. 6: 20 B. 4: 06 C. 4: 30 D. 6: 25

Question 3: Find x such that x + 215 = 432

A. 657 B. 647 C. 217 D. 227

Question 4: 5kg = ……….. g. The missing number is ……………

A. 5000 B. 50 C. 50000 D. 500

Question 5:

Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 4

A. 75 B. 79 C. 77 D. 76

Question 6: 5250g + 1750g = …………kg. The missing number is …………..

A. 7 B. 100 C. 70 D. 10

Question 7: If m = 7 then 2000 x 3 + 2000 x m = ……….

A. 9000 B. 20000 C. 2000 D. 20000

Question 8: The average of 75 and M is 82. The value of M is …………

A. 89 B. 86 C. 85 D. 79

Question 9: Today is September 2nd, four days ago is …………

A. August 28th B. August 30th C. August 29th D. August 27th

Question 10:

Đề thi Violympic toán tiếng anh lớp 4

A. 6 B. 3 D. 5 C. 4

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3

Bài 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 96 Question 2: 396 Question 3: 300 Question 4: 31

Question 5: 8 Question 6: 235 Question 7: 46050

Bài 2: Cóc vàng tài ba: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1: C Question 2: C Question 3: C Question 4: A

Question 5: C Question 6: A Question 7: B

Question 8: A Question 9: C Question 10: D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button