Pháp Luật

Đối tượng miễn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quyết định 595/QĐ-BHXH

Tải về Bản in

Đối tượng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội chính là quyền và nghĩa vụ của mỗi người lao động. Tuy nhiên theo pháp luật quy định, có một số trường hợp sẽ được miễn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Hỏi:

Tôi muốn hỏi cụ thể về những đối tượng nào được miễn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 thì:

“Điều 4. Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

4. Người lao động quy định tại các Điểm 1.1 và 1.2 Khoản 1 Điều này là người giúp việc gia đình và người lao động quy định tại Khoản 1 Điều này mà đang hưởng lương hưu; trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hằng tháng dưới đây thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

a) Người đang hưởng lương hưu hằng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CPngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động;

đ) Quân nhân; Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên; xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 về việc sửa đổi; bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc; xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 về chế độ; chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia; giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên; xuất ngũ; thôi việc.”

Như vậy:

Theo quy định trên thì những đối tượng miễn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

  • Người đang hưởng lương hưu hàng tháng;
  • Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP;
  • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTG;
  • Quân nhân; Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận:

Những đối tượng được miễn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định cụ thể tại Quyết định 595/QĐ-BHXH của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button