Biểu Mẫu

Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần

Tải về

Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần và đưa cổ phần vào giao dịch

Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần và đưa cổ phần vào giao dịch là biểu mẫu đơn được lập để các doanh nghiệp đăng ký đưa cổ phần của công ty để tổ chức đấu giá bán cổ phần và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM.

Phụ lục số 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……, ngày …..tháng ….. năm 201…

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐƯA CỔ PHẦN
VÀO GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM

Kính gửi:
– ……(Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá)

– Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

– Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thực hiện Quyết định số …..ngày….tháng….năm….của …………..về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Ban chỉ đạo cổ phần hoá của (tên tổ chức phát hành) đăng ký thực hiện bán đấu giá cổ phần tại (Tên Tổ chức thực hiện bán đấu giá), đăng ký cổ phần và đăng ký giao dịch cổ phần trên hệ thống giao dịch UpCoM.

1. Thông tin về Tổ chức phát hành

– Tên giao dịch (đầy đủ):

– Tên Tiếng Anh:

– Tên viết tắt:

– Trụ sở chính:

– Điện thoại: Fax:

– Vốn điều lệ:

– Số tài khoản…………………………..tại Ngân hàng:………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………do:………cấp lần đầu ngày…, cấp thay đổi lần thứ…. ngày……

2. Thông tin về việc tổ chức đấu giá bán cổ phần

– Số lượng cổ phần bán đấu giá:…….

– Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá:…………

3. Cổ phần đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM

– Đề xuất của công ty về mã cổ phần:……………

Số lượng cổ phần đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM là số cổ phần trúng đấu giá đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

* Danh mục tài liệu đính kèm:

– Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp;

– Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa;

– Thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa (theo phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 của Bộ Tài chính);

– Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;

– Các tài liệu khác liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp (nếu có).

Ban chỉ đạo cổ phần hóa đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan đại diện chủ sở hữu;
– Lưu: VT, …..

TRƯỞNG BAN
CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ

Biểu mẫu đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button