Biểu Mẫu

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Tải về

Mẫu số 06 – Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ là mẫu được cơ sở kinh doanh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp lại giấy chứng nhận thành lập cơ sở bán lẻ. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương.

Nội dung của Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

, ngàythángnăm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ …

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố…………………..

I. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………… Fax:………………. Email:…………. Website:………………

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…………………………………………………

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số… do… cấp lần đầu ngày… tháng… năm….; cấp đăng ký thay đổi lần1… ngày…tháng…năm…

II. Đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sbán lẻ số… do… cấp ngày… tháng… năm… như sau:

Lý do cấp lại: …………………………………………………………………………………………………….

III. Doanh nghiệp cam kết

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

Các tài liệu gửi kèm:
1. …;
2. …;
3. ….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

1 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đề nghị gia hạn.

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button