Biểu Mẫu

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật

Tải về

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam được biểu diễn nghệ thuật. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung và thời gian biểu diễn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật như sau:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
CHO CÁ NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐANG SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Kính gửi:

– Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ……
(đối với các đơn vị thuộc địa phương)

(Đơn vị)……… đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…) cấp giấy phép cho cá nhân người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam biểu diễn nghệ thuật:

1. Tên cá nhân:……………………………………..(nghệ danh………………………….)

2. Địa chỉ nơi cư trú:………………………………………………………………………….

3. Nội dung biểu diễn…………………………………………………….………..

4. Thời lượng chương trình (số phút):………………………………………………..

5. Thời gian: Từ ngày… tháng… năm…….. đến ngày… tháng… năm………..

6. Địa điểm:……………………………………………………………………………………..

7. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button