Biểu Mẫu

Đơn đề nghị cấp phép đưa thí sinh đi tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế

Tải về

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
ĐƯA THÍ SINH ĐI THAM DỰ CUỘC THI HOA HẬU QUỐC TẾ

Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Đơn vị)……… đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchthẩm định và cấp giấy phép cho (đơn vị …..) đưa thí sinh đạt danh hiệu……. tại cuộc thi… đi tham dự cuộc thi hoa hậu quốc tế ……………………..

1. Tên thí sinh:………………………Năm sinh……………………………………….

2. Tên cuộc thi:………………………………………………………………….

3. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi:…………………………………

4. Thời gian: Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm………………

5. Địa điểm:………………………………………………………………………………………

6. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức, pháp luật nước sở tại.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button