Biểu Mẫu

Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Tải về

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được ban hành kèm theo Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa danh, ngày… tháng… năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi:

Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……….. )

… (Tên tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng)

Trụ sở tại:…………………………………………

Điện thoại: …………………………………… Fax:…………………………..

Được phép thăm dò khoáng sản … (tên khoáng sản) tại xã………., huyện…….., tỉnh……. theo Giấy phép thăm dò số…….., ngày…. tháng…. năm …. của …. Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……….)

Đề nghị được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho:

…. (Tên tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng)

Trụ sở tại:……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………… Fax:…………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số… ngày… tháng… năm….do…(tên cơ quan) cấp; hoặc Giấy phép đầu tư số…. ngày…. tháng…. năm… do … (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư) cấp/Quyết định thành lập văn phòng đại diện số …. ngày … tháng … năm … do …(cơ quan quyết định thành lập văn phòng đại diện) cấp (đối với doanh nghiệp nước ngoài).

Hợp đồng chuyển nhượng số …….. ngày…. tháng…. năm………….

(Tên tổ chức, cá nhân)……………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan./.

Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng
(Ký tên, đóng dấu)

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng
(Ký tên, đóng dấu)

Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button