Biểu Mẫu

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tải về

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp là giấy tờ cần có, nộp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh thành phố mà các bạn đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp.

Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp là mẫu số 10, được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp.

Mẫu số 10 – Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

…………., ngày … tháng … năm …….

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…………………………………………..

Tên tôi là: ……………………………………………………………….. sinh ngày ………./…………./………………….

Số CMND …………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp …………../………../………….Nơi cấp:………………………………………………………………………….

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú:………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ngày ………./………./………… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…………………………………..

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp: …………….tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: …………….tháng

Nhưng vì lý do:………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố……………………….để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

…….., ngày … tháng … năm ….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button