Biểu Mẫu

Đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp

Tải về

Đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp mới nhất

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Mẫu nêu rõ thông tin về sản phẩm để Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt.

Nội dung của Đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày…tháng…năm… …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN
SẢN PHẨM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Chúng tôi là:

– Tên đầy đủ và tên viết tắt của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

Giấy phép thành lập và hoạt động số… do Bộ Tài chính cấp ngày….

Chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận sản phẩm bảo hiểm với những nội dung như sau:

1. Tên sản phẩm bảo hiểm đề nghị phê chuẩn/sửa đổi, bổ sung

STT

Tên sản phẩm

Nghiệp vụ bảo him

Tên thương mại (nếu có)

..

2. Nội dung chính của sản phẩm bảo hiểm đề nghị phê chuẩn/sửa đổi, bổ sung (tóm tắt các nội dung cơ bản)

– Bên mua bảo hiểm

– Người được bảo hiểm

– Thời hạn bảo hiểm, thời hạn đóng phí bảo hiểm

– Quyền lợi bảo hiểm

3. Đối với đề nghị sửa đổi, bổ sung sản phẩm bảo hiểm

– Nội dung đề nghị sửa đổi (liệt kê rõ các nội dung trước và sau sửa đổi);

– Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung trong đó kèm theo các giải trình kỹ thuật liên quan.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác và phù hợp với quy định pháp luật, các thông lệ quốc tế về định phí bảo hiểm đối với quy tắc, điều khoản, biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm đề nghị phê chuẩn./.

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN/
CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN DỰ PHÒNG VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

– Liệt kê rõ tài liệu kèm theo

Đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button