Biểu Mẫu

Đơn xin cấp phép thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Tải về

Đơn xin cấp phép thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu đơn xin cấp phép thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là biểu mẫu đơn được lập ra để các cơ quan, tổ chức nước ngoài trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được cấp phép thành lập hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam.

Mẫu số 04

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN NƯỚC NGOÀI (NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP… (1) …
——-

…… ngày … tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Nghị định số …../2018/NĐ-CP ngày …/…/2018 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

– Đối với cơ quan, tổ chức:

+ Tên của cơ quan, tổ chức nước ngoài (1): …………………………………………………………..

+ Giấy chứng nhận hoặc quyết định thành lập: ………………………………………………………

+ Địa chỉ trụ sở chính ở nước ngoài: …………………………………………………………………….

+ Điện thoại: …………………. Fax ………………. E-mail ……………………Website: ……………

+ Lĩnh vực đang hoạt động: ………………………………………………………………………………..

+ Tóm tắt quá trình phát triển của cơ quan, tổ chức nước ngoài: ……………………………..

– Đối với cá nhân:

+ Họ và tên: …(2)……………………………………………………………………………………………….

+ Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………………..

+ Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………

+ Địa chỉ thường trú tại nước ngoài: …………………………………………………………………….

+ Hộ chiếu số: ………………..cấp ngày … tháng … năm …. cơ quan cấp ………………………

+ Lý lịch tư pháp số (hoặc văn bản có giá trị tương đương): ……………….cấp ngày … tháng … năm …. cơ quan cấp

……………………. (1) hoặc (2) ………………………trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho …(3)… với các nội dung như sau:

1. Tên cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

– Tên bằng tiếng Việt: …………………………………………………………………………………………

– Tên bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng quốc gia có đơn đề nghị: ……………………………..

– Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ dự kiến: ……………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………. Fax …………………. E-mail …………………… Website: ……………

2. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: …………….

3. Nội dung hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: ………………………..

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: …

– Giới tính: Nam/nữ ……………………………………………………………………………………………

– Sinh ngày …./…./….. Quốc tịch: …………………………………………………………………………

– Hộ chiếu số: ……………………………………………………………………………………………………

– Ngày cấp …/…./…. Nơi cấp: ………………………………………………………………………………

– Ngày hết hạn …../…./….:…………………………………………………………………………………….

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở nước ngoài (đối với cá nhân đề nghị): ……………….

– Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam: (nếu có) ……………………………………………………..

……………… (1) hoặc (2)…………….. cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. … (1) hoặc (2)… xin chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Kèm theo Đơn đề nghị này, gồm:

(1) Bản sao giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đứng tên đề nghị hoặc lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) của cá nhân đứng tên đề nghị;

(2) Dự thảo Quy chế hoạt động;

(3) Dự kiến cơ cấu tổ chức bộ máy;

(4) Lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) của người dự kiến sẽ được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật (đối với trường hợp cá nhân đề nghị thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam); hoặc lý lịch của người dự kiến sẽ được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (đối với cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam).

……….. (1) hoặc (2)………..

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép (Đối với cơ quan, tổ chức);

(2) Họ và tên người đề nghị cấp Giấy phép (Đối với cá nhân);

(3) Tên cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu đơn xin cấp phép thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button