Biểu Mẫu

Đơn xin gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Tải về

Đơn đề nghị cấp lại/gia hạn giấy phép hoạt động

Mẫu đơn đề nghị cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam là biểu mẫu đơn được lập để các tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục gia hạn lại giấy phép hoạt động.

Mẫu số 03

…(1)…

………. ngày …… tháng ….. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký/Giấy phép/Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của ………..(2)/(3)………..

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

…(2)/(3)… đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký/Giấy phép/Giấy chứng nhận số …… ngày … tháng … năm …..

…(1)… trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký/Giấy phép/Giấy chứng nhận cho ….(2)/(3)… với các nội dung sau:

Nội dung đề nghị: …………(4) ……………………………………………………………………………..

Lý do: ………….(5) ……………………………………………………………………………………………..

…(1)… cam kết:

1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đề nghị.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam./.

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
…..(1)…..

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam hoặc cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

(2) Tên cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

(3) Tên chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam;

(4) Nội dung đề nghị (cấp lại hoặc gia hạn);

(5) Lý do đề nghị (cấp lại hoặc gia hạn).

Đơn xin cấp lại giấy phép hoạt động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button