Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 17 – Đề 2


Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 17 – Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 17 lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 2. Dấu hiệu chia hết cho 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Câu 1. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 17

Trong các số: 90; 84; 175; 7633; 78540; 980675; 809501

Bạn đang xem: Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 17 – Đề 2

a) Các số chia hết cho 2 là:……

b) Các số chia hết cho 5 là:……

c) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:…

Phương pháp:

– Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Cách giải:

a/ Các số chia hết cho 2 là: 90; 84; 78 540.

b/ Các số chia hết cho 5 là: 175; 78 540; 980 675.

c/ Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 90; 78 540.

Câu 2. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 17

Viết chữ số thích hợp vào ô trống để:

A. 7851… chia hết cho 2

B. 895 … chia hết cho 2 và 5

C. 78… chia hết cho 5

Phương pháp:

– Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Cách giải:

A. 7851… chia hết cho 2 thì chữ số điền vào ô trống là: 0, 2, 4, 6 hoặc 8

B. 895… chia hết cho 2 và 5 thì chữ số điền vào ô trống là 0

C. 78… chia hết cho 5 thì chữ số điền vào ô trống là 0 hoặc 5

Câu 3. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 17

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a/ Số 870 221 chia hết cho 2

b/ Số 907 438 không chia hết cho 2

c/ Số 64 020 chia hết cho cả 2 và 5

Phương pháp:

– Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Cách giải:

a/ Số 870 221 chia hết cho 2: S

b/ Số 907 438 không chia hết cho 2: S

c/ Số 64 020 chia hết cho cả 2 và 5: Đ

Câu 4. Cùng em học Toán lớp 4 tuần 17

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Một lớp có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 29 học sinh. Cô giáo chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 2 học sinh hoặc 5 học sinh thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó.

Trả lời: Lớp học đó có……học sinh.

Phương pháp:

Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Cách giải:

Vì lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 29 học sinh nên số học sinh có thể là 30; 31; 32; 33 hoặc 34.

Vì khi chia đều thành các nhóm, mỗi nhóm có 2 học sinh hoặc 5 học sinh thì không thừa, không thiếu bạn nào nên số học sinh phải là số chia hết cho cả 2 và 5.

Trong các số 30; 31; 32; 33; 34 chỉ có số 30 chia hết cho cả 2 và 5 (vì có chữ số tận cùng là 0).

Vậy lớp học đó có 30 học sinh.

Vui học

Viết các số thích hợp vào ô trống

474

478

482

735

739

743

Phương pháp:

– Dãy trên là dãy các số chẵn liên tiếp. Hai số chẵn liên tiếp hơn hoặc kém nhau 2 đơn vị.

– Dãy trên là dãy các số lẻ liên tiếp. Hai số lẻ liên tiếp hơn hoặc kém nhau 2 đơn vị.

Cách giải:

474

476

478

480

482

484

735

737

739

741

743

745

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 17 – Đề 2 bao gồm 4 câu hỏi và phần Vui học có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button