Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 2


Ôn tập lần 2 tiếng Anh Family and Friends lớp 5

website.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 2 được sưu tầm và đăng tải giúp các em hệ thống lại kiến thức cũng như từ vựng. Bên cạnh đó, giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho những bài học về sau. Mời các em vào tham khảo.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson one

Bạn đang xem: Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 2

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson six

Giải bài tập Review 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Complete the crossword.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

2. sneaker

3. team

4. recorder

5. jacket

6. stage

7. trophy

8. cheer

2. Write. cheered concert drums violin stage audience

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Emily and Joe are both ten. On Wednesdays they go to music lessons. Emily is learning the 1_violin_ and Joe is learning the 2____ . Last week they performed in a 3_____ at the music at school. Emily went up on the 4_____ first. Then it was time for Joe. They were nervous, but they played well. The 5_____ clapped and 6______ . Emily and Joe were very pround.

Hướng dẫn giải:

2. drums

3. concert

4. stage

5. audience

6. cheered

Dịch:

Emily và Joe đều lên 10 tuổ. vào ngày thứ Tư, họ tới buổi học nhạc. Emily đang học violin và Joe đang học trống. Cuối tuần, họ tham gia một buổi hòa nhạc ở trường. Emily lên sân khấu trước tiên. Sau đó là đến Joe. Họ lo lắng nhưng họ chơi rất tốt. Khán giả vỗ tay và chúc mừng. Emily và Joe rất tự hào.

3. Read. Then write what Mia did yesterday afternoon.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

Mia watched TV yesterday afternoon. It was about dinosaur museum. Some of the dinosaur bones were really big. Her brother was playing soccer outside.

4. Match the question with the answer.

1. Where did you go yesterday?

2. What did you see?

3. Did you buy anything there?

4. Did you eat after the movie?

5. What did you think of the movie?

a. Yes, I ate dinner at home.

b. I went to the movies.

c. I thought it was great.

d. I saw a movie about tigers.

e. Yes, I bought a drink.

Hướng dẫn:

1 – b

2 – d

3 – e

4 – a

5 – c

5. Write. hers theirs mine yours ours his

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

2. theirs

3. ours

4. hers

5. his

6. mine

6. Write the words under the correct sound.

blue light bike coat sky nose room flute blow

Long i

bike

Long o

Long u

Hướng dẫn giải:

Long i

bike

light

sky

Long o

coat

nose

blow

Long u

blue

room

flute

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Extensive reading: Fossils

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button