Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 4


Ôn tập lần 4 tiếng Anh Family and Friends lớp 5

website.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 4 được sưu tầm và đăng tải giúp các em hệ thống lại kiến thức cũng như từ vựng. Bên cạnh đó, giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho những bài kiểm tra về sau. Mời các em vào tham khảo.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson six

Giải bài tập Review 4 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Complete the crossword.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

2. channel

3. stadium

4. passenger

5. luggage

6. passport

7. newspaper

8. karaoke

2. Write

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

channel show the news cartoons documentary

I sometimes watch 1_cartoons after school, before I do my homework. I love Tom and Jerry! But my favorite 2_____ is a game show on Saturdays. When it’s finished my sister changes 3_____ to watch her favorite show. It’s a 4_____ about life in space. Sometimes on Saturday evening my family and I all watch 5_____. They watch it every evening.

Hướng dẫn:

2. show

3. channel

4. documentary

5. the news

3. Read and circle. Then ask and answer.

1. How much/ many luggage do you take on vacation?

2. How much/ many pens are there in your pencil case?

3. How much/ many books do you have in your desk?

4. How much/ many money do you have in your pocket?

Hướng dẫn:

1. many

2. many

3. many

4. much

4. Write :many, some, any, lots of

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Pete: Do you have 1 _any_ tickets for the game next week?

Assistant: Yes, of course. You’re quite early. We still have 2____ tickets left. How 3____ do you want?

Pete: Four, please. Sue, do you have 4___ money you can give me until tomorrow? I want to buy all the tickets today.

Sue: Sorry, Pete. I don’t have 5____ money today. But we have 6___ time . Let’s come back tomorrow.

Hướng dẫn:

2. lots of

3. much

4. lots of

5. any

6. some

Dịch:

Pete: Chị có vé nào cho trận đấu tuần tới không?

Người bán: Có, tất nhiên. Các bạn đến khá sớm. Chúng tôi vẫn còn nhiều vé. Bạn muốn bao nhiêu?

Pete: 4 vé ạ. Sue, bạn có nhiều tiền không? Bạn có thể cho tôi mượn đến ngày mai được không? Tôi muốn mua tất cả vé hôm nay.

Sue. Xin lỗi, Pete. Tớ không có nhiều tiền hôm nay. Nhưng chúng ta có nhiều thời gian. Ngày mai hãy trở lại.

5. Write: idea, great, Why, Let’s, about, OK.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Mom: 1_Let’s_ go to a restaurant for dinner tonight.

Boy: That’s a good 2____ .

Girl: 3____ don’t we go to the pizza restaurant?

Mom: We ate pizza yesterday. How 4____ going to a Chinese restaurant?

Boy: 5____.

Girl: That’s 6____. Let’s go!

Hướng dẫn:

2. idea

3. Why

4. about

5. OK

6. great.

6. Complete the word. ur/ ir er/ or

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

1. ur

2. or

3. ir

4. er/ ur

5. er

6. or

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Extensive reading: Travel – Family & Friends

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button