Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson two


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 4

website.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây không chỉ giúp các em hoàn thành bài tập một cách hiệu quả mà còn là tài liệu ôn thi hữu ích trước mỗi kì thi quan trọng.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 3: The food here is great! – Lesson six

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 1

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 extensive reading: School

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson one

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 – Unit 4 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

We had a concert at our house.

All our friends were there.

Everyone was great.

Our mom played the piano.

The audience clapped and cheered.

Dịch:

Chúng tôi có một buổi hòa nhạc tại nhà

Tất cả bạn bè của chúng tôi ở đó.

Mẹ của chúng tôi chơi piano

Khán giả đã vỗ tay và chúc mừng.

3. Read and circle.

Amy and Leo 1 was/ had a family concert. The concert 2 were/ was at home in Autralia. The children and their parents 3were/ played their instrument. Everyone in the audience 4listened to/ was the music and 5enjoyed/ had. It 6 was/ were a really special day.

Hướng dẫn giải:

1. had

2. was

3. played

4. listened to

5. ẹnjoyed

6. was

Dịch:

Amy và Leo có một buổi hòa nhạc gia đình. Buổi hòa nhạc tại nhà ở Úc. Những đứa trẻ và bố mẹ của chúng đã chơi dụng cụ của họ. Mọi người dưới khán đài nghe nhạc và yêu thích. Đó là một ngày thực sự đặc biệt.

4. Write

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

enjoy be (x4) play (x2) cheer

Yesterday there 1was a concert at school. Kim and Giang 2 ___ on stage forst. They 3_____ their recorders. Nam 4_____ next on stage.

He 5_____ his violin. The audience 6______ at the end. They all 7_____ the concert. It 8______ great!

Hướng dẫn giải:

1. was

2. were

3. played

4. was

5. played

6. cheered

7. enjoyed

8. was

Dịch:

Hôm qua có một buổi hòa nhạc ở trường. Kim và Giang lên sân khấu đầu tiên. Họ chơi dụng cụ của họ. Nam lên sân khấu tiếp theo. Anh ấy chơi vi-ô-lông của anh ấy. Khán giả chúc mừng vào cuối buổi. Tất cả họ đều thích buổi hòa nhạc. Đó thật tuyệt vời.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson three

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button