Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson one


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 7

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson six

Bạn đang xem: Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 2

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Extensive reading: Fossils

Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 7 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

read a map: đọc bản đồ

turn left: rẽ trái

go back: quay lại

traffic lights: đèn giao thông

lost: lạc đường

turn right: rẽ phải

go straight: đi thẳng

gas station: trạm xăng

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. Mom: Mmm, I don’t thinh the movie theater is near here. Are we lost?

Max: I think so, but I thought the movie theater was near the gas station.

2. Mom: No, I said it’s near the strain station. Let’s look at the map again.

Here’s the movie theater next to the station.

Max: Oh no! Sorry, Mom.

Mom: We have to go back to the traffic lights.

3. Mom: Then we turn right.

Holly: But the movie starts in five minutes. We’re going to be late!

Mom: Yes, come on. We have to walk fast!

4. Uncle: Hello. Are you going to the movie theater? We can take you!

Max: Thank you! We were lost.

Holly: Now we won’t be late.

Dịch:

1. Mẹ: Mmm, Mẹ không nghĩ rạp chiếu phim gần đây đâu. Chúng ta bị lạc đường rồi sao?

Max: Con cũng nghĩ vậy, nhưng con đã nghĩ là rạp chiếu phim cần trạm xăng.

2. Mẹ: Không, Mẹ đã nói nó gần trạm tàu mà. Hãy nhìn lại bản đồ xem. Đây là rạp chiếu phim gần trạm này.

Max: Ôi không! Xin lỗi, mẹ.

Mẹ: Chúng ta phải quay lại chỗ đèn giao thông.

3. Mẹ: Sau đó chúng ta hãy rẽ phải.

Holly: Nhưng bộ phim bắt đầu được 5 phút. Chúng ta sẽ bị trễ.

Mẹ: Đúng vậy, hãy nhanh lên. Chúng ta phải đi bộ nhanh!

4. Chú: Xin chào. Các bạn đến rạp chiếu phim sao? Chúng tôi có thể đưa các bạn đi!

Max: Cảm ơn chú! Chúng cháu bị lạc đường.

Holly: Bây giờ chúng cháu sẽ bị muộn.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson two

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button