Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson two


Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 7

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 6: Whose jacket is this? – Lesson six

Bạn đang xem: Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 2

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Extensive reading: Fossils

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson one

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 – Unit 7 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

We have to go back to the traffic lights.

We have to walk fast.

Use have to when something is necessary.

For the past tense, ue had to. (e.g. They had to go back.)

Turn left.

Go straight at the traffic lights.

Dịch:

Chúng ta sẽ quay lại đèn giao thông.

Chúng ta phải đi bộ nhanh.

Sử dụng ‘have to’ khi thứ gì đó là cần thiết.

Với câu thì quá khứ, dùng ‘had to’

Rẽ trái.

Đi thẳng đến đèn giao thông.

3. Complete the sentences.

have to has to

read the map walk fast

wait stop

1. We’re late! We ___have to walk fast____ .

2. They’re lost. They _____ again.

3. The traffic light is red. He _____ .

4. I’m at the movie theater early. I ______ .

Hướng dẫn giải:

2. have to read the map

3. has to stop

4. have to wait

Dịch:

1. Chúng ta đã muộn! Chúng ta phải đi nhanh.

2. Họ bị lạc đường. Họ phải xem lại bản đồ.

3. Đèn giao thông đỏ. Anh ấy phải dừng lại.

4. Tôi đến rạp chiếu phim sớm. Tôi phải chờ đợi.

4. Write directions to the park.

right over left in front of straight

1. Go __straight___ .

2. Turn ______ at the traffic lights.

3. Turn _____ at the school .

4. Go _____ the bridge.

5. The pack is _____ the bus station.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

2. left

3. right

4. over

5. in front of

Dịch:

1. Đi thẳng

2. Rẽ trái chỗ đèn giao thông

3. Rẽ phải chỗ trường học.

4. Đi qua cây cầu.

5. Công viên ở phía trước trạm xe buýt.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights – Lesson three

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button