Giáo Dục

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 5: Hàm số


Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 5: Hàm số được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 6: Mặt phẳng tọa độ

Câu 1: Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

Bài tập toán 7

Lời giải:

 1. Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa thì y là hàm số của đại lượng x.
 2. Trong bảng ta thấy ứng với mối giá trị x = 4 có hia giá trị khác nhau của y là 2 và -2. Theo định nghĩa thì y không phải là hàm số của đại lượng x.
 3. Trong bảng ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xã định được chỉ một giá trị của y. Theo định nghĩa thì y là hàm số của đại lượng x. Ở đây giá trị của y không đổi nên hàm số là hằng.

Câu 2: Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức f(x) = 15/x

a. Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số y = f(x) vào bảng sau:

Bài tập toán 7

Câu 3: Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức f(x) = 2x2 – 5

Hãy tính: f(1); f(-2); f(0); f(2)

Lời giải:

Ta có: f(1) = 2.12 – 5 = 2 – 5 = -3

f(-2) = 2.(-2)2 – 5 = 4 – 5 = -1

f(0) = 2.02 – 5 = 0 – 5 = -5

f(2) = 2.22 – 5 = 2.4 – 5 = 3

Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = 2 – 2x2. Hãy tìm khẳng định đúng.

 1. f(1/2)=0
 2. f((-1)/2)=4
 3. f(1/2)=3/2
 4. f((-1)/2)=5/2

Lời giải:

 1. f(1/2)=0 sai
 2. f((-1)/2)=4 sai
 3. f(1/2)=3/2 đúng
 4. f((-1)/2)=5/2 sai

Câu 5: Cho hàm số y = 3/5 x

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Bài tập toán 7

Câu 6: Cho hàm số y=8/x. Tìm các giá trị của y tương ứng với x lần lượt bằng 2; 4; -1; -1.

Lời giải:

Đặt: y = f(x). Ta có:

f(2) = 8/2=4; f(4) = 8/4=2; f(-1) = 8/(-1)=-8

f(-4) = 8/(-4)=-2

Câu 7: Cho hàm số y = f (x) = 5 – 2x

 1. Tính f(-2), f(-1), f(0), f(3)
 2. Tính các giá trị của x tương ứng với y =5; 3;-1

Lời giải:

a, F(-2) = 5 -2.(-2) = 5 + 4 =9

F(-1) =5 – 2.(-1) = 5 + 2 = 7

F(0) = 5 – 2.0 = 5

F(3) = 5 – 2.3 = 5 – 6 =-1

b, y = 5 – 2x ⇒ x =(5-y)/2 => y = 5 ⇒ x =(5-5)/2-0

y = 3 ⇒ x =(5-3)/2=2/2=1

y = -1 => x =(5-y)/2=(5-(-1))/2=3

Câu 8: Cho hàm số y = -6x. Tìm các giá trị của x sao cho:

 1. y nhận giá trị dương
 2. y nhận giá trị âm

Lời giải:

a, y= -6x

y > 0 ⇒ -6x > 0 ⇒ x< 0

vậy mọi x ∈ R và x<0 thì y= -6x>0

b, y= -6x

y < 0 ⇒ -6x < 0 ⇒ x> 0

vậy mọi x ∈ R và x> 0 thì y= -6x< 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button