Giáo Dục

Giải SBT Vật lý 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp


Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp tổng hợp các lời giải hay và chính xác, hướng dẫn các em giải chi tiết các bài tập cơ bản và nâng cao trong sách bài tập Lý 7. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích môn Vật lý lớp 7 dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Bài 27.1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây (hình 27.1). Hãy so sánh số chỉ của ampe kế trong các sơ đồ này.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời:

Số chỉ của các ampe kế là như nhau.

Bài 27.2 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hai bóng đèn ở sơ đồ nào trong hình 27.2, không mắc nối tiếp với nhau?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Hướng dẫn:

Chọn B

Bài 27.3 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.3, amppe kế A1 có số chỉ 0, 35A. Hãy cho biết:

a) Số chỉ của ampe kế A2.

b) Cường độ dòng điện qua các đèn Đ1 và Đ2.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời:

a) Số chỉ của ampe kế A2 là 0,35A.

b) Cường độ dòng điện qua các bóng đèn Đ1 và Đ2 là 0,35A.

Bài 27.4 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.4

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hãy tính U13.

b) Biết U13 = 11,2V; U12 = 5,8V. Hãy tính U23.

c) Biết U23 = 11,5V; U13 = 23,2V. Hãy tính U12.

Trả lời:

a) U13 = 4,9V

b) U23 = 5,4V

c) U12 = 11,7V

Bài 27.5 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Hai bóng đèn trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây (hình 27.5) không mắc nối tiếp với nhau?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời:

Chọn B

Bài 27.6 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.6. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ2 vì đèn Đ1 được mắc ở gần cực dương của nguồn điện hơn và do đó dòng điện chạy tới đèn này trước.

B. Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn có thể khác nhau tùy theo loại dây nối tới mỗi cực của nguồn điện là như nhau hay khác nhau

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ1 vì đèn Đ2 được mắc ở gần cực âm và do đó có nhiều êlectron chạy tới hơn.

D. Cường độ dòng điện chạy qua hai hai đèn là như nhau.

Giải

Chọn D

Bài 27.7 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối quan hệ nào dưới đây?

A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn.

Giải

Chọn A

Bài 27.8 trang 69 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.7, các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là l1, I2, I3. Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

A. I1 > I2 > I3

B. I1 < I2 < I3

C. l1 = I2 = I3

D. l1 = I2 # I3

Giải

Chọn C

Bài 27.9 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ như trên hình 27.8. Cường độ dòng điện chạy qua ba bóng đèn có mối quan hệ nào dưới đây?

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

A. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1, lớn hơn so với dòng điện chạy qua đèn Đ3

B. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 bằng tổng cường độ dòng điện qua đèn Đ2 và Đ3.

C. Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 bằng trung bình cộng của cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và Đ3.

D. Cường độ dòng điện qua ba đèn bằng nhau.

Trả lời:

Chọn C

Bài 27.10 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.9, trong đó ampe kế có số chỉ 0, 35A, hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U12 = 3,2V và hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U23 = 2,8V. Hãy:

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Tính cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và và đi qua đèn Đ2

b) Tính hiệu điện thế U13 giữa hai đầu ngoài cùng của hai đèn Đ1 và Đ2

Trả lời:

a) Cường độ dòng điện đi qua đèn Đ1 và đi qua đèn Đ2 là bằng nhau và bằng: I1 = I2 = I = 0,35A

b) Hiệu điện thế U13 giữa 2 đầu ngoài cùng của 2 đèn Đ1 và Đ2:

U13 = U12 + U23 = 3,2 + 2,8 = 6,0V

Bài 27.11 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.10. Khi công tắc K đóng, ampe kế có số chỉ là I = 0,25A; vôn kế V có số chỉ là U = 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ U1 = 2,8V.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Tính cường độ dòng điện l1, I2 tương ứng chạy qua các bóng đèn Đ1 và Đ2.

b) Tính hiệu điện thế U2 giữa hai bóng đèn Đ1 và Đ2

c) Độ sáng nào của các đèn sẽ thay đổi như thế nào nếu thay nguồn điện đã cho bằng một nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế V là 6V? Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.

Giải

a) Cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn Đ1, Đ2

I1 = I2 = I = 0,25A

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2:

U2 = U – U1 = 5,8 – 2,8 = 3,0 V

c) Độ sáng của các đèn sẽ tăng lên

Bài 27.12 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11 trong đó vôn kế V có số chỉ 6,2V; vôn kế V1 có số chỉ 3,2V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời:

Hiệu điện thế giữa đầu mỗi bóng đèn U1 = UV1 = 3,2V

Bài 27.13 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như trên hình 27.11, trong đó vôn kế V có số chỉ 5,8V; vôn kế V1 có số chỉ 3,0V. Hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn Đ1 và Đ2.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Trả lời:

Hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi bóng đèn U1 = UV1 = 3,0V

U2 = U – U1 = 5,8 – 3 = 2,8 (V)

Bài 27.14 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 27.13, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế là 3V.

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Khi công tắc K mở, các vôn kế V và Vi có số chỉ Um và U1m tương ứng là bao nhiêu?

b) Khi công tắc K đóng, vôn kế V chỉ Uđ = 2,5V, vôn kế U1 chỉ U1d = 1,5V. Tính số chỉ U của vôn kế V2 khi đó.

Giải

a) Khi K mở vôn kế V chỉ Um = 3V;

Vôn kế V1 chỉ: U1m = 0

b) Khi K đóng: số chỉ vôn kế V2: U2d = Uđ – U1d = 2,5 – 1,5 = 1V.

………………………………………

Trên đây website đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải SBT Vật lý 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh nắm vững hơn kiến thức được học trong mỗi bài, từ đó vận dụng làm các bài tập liên quan hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Ngoài Giải SBT Vật lý 7 bài 27, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt.

Mời các bạn tham khảo thêm:

 • Giải bài tập SGK Vật lý lớp 7 bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
 • Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện
 • Giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 28: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Đề thi học kỳ 2 và giữa kì 2 lớp 7 môn Vật lý

 • Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Vật lý có đáp án năm 2021
 • Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm học 2020 – 2021
 • Đề thi học kì 2 Vật lý 7 có đáp án năm học 2020 – 2021
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 7 môn Vật lý trường THCS Hồng Đà, Phú Thọ năm 2020 – 2021
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Vật lý có đáp án năm học 2020 – 2021
 • Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lý 7 năm 2021 có đáp án
 • Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm học 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập giữa kì 2 Vật lý 7 trường THCS Sơn Định, Phú Yên năm 2020 – 2021
 • Đề thi giữa học kì 2 Vật lý 7 năm 2021 có đáp án trường THCS Sơn Định, Phú Yên
 • Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lý 7 trường THCS Văn Yên, Yên Bái năm 2020 – 2021
 • Bộ đề ôn thi giữa học kì 2 môn Vật lý 7 năm học 2020 – 2021

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button