Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Thứ tự thực hiện các phép tính

Giải toán 6 tập 1 bài: Thứ tự thực hiện các phép tính. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Giải bài tập 73: Thực hiện phép tính

Thực hiện các phép tính:

a)  5.42−18:32      

b)  33.18−33.12

c)  39.213+87.39          

d)  80–[130–(12−4)2]

Bài giải:

a)  5.4218:32

=  5.1618:9

=  902=88

Vậy 5.4218:32=88

b)  33.1833.12

=   33.(1812)

=   33.6

=  27.6=162.

Vậy  33.1833.12=162

c)   39.213+87.39      

=  39.(213+87)

=  39.300=11700

Vậy 39.213+87.39=11700

d)  80[130(124)2]

=  80[13082]

=  80[13064]

=  8066=14

Vậy 80[130(124)2]=14

Giải bài tập 74: Tìm số…

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 541+(218x)=735          

b) 5(x+35)=515

c) 963(x+1)=42          

d) 12x33=32.33

Bài giải:

a) 541+(218x)=735

<=> 218x=735541

<=> 218x=194

<=> x=218194

<=> x=24

Vậy x=24.

b) 5(x+35)=515

<=> x+35=515:5

<=> x+35=103

<=> x=10335

<=> x=68

Vậy x=68.

c) 963(x+1)=42

<=> 3(x+1)=9642

<=> 3(x+1)=54

<=> x+1=54:3

<=> x+1=18

<=> x=181

<=> x=17

Vậy x=17.

d) 12x33=32.33

<=> 12x33=9.27

<=> 12x33=243

<=> 12x=243+33

<=> 12x=276

<=> x=276:12

<=> x=23

Vậy x=23.

Giải bài tập 75: Điền số thích hợp…

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Bài giải:

a)  Ta có : 

Giá trị ô 2 là: 60 : 4 = 15

Giá trị ô 1 là:  15 – 3 = 12.

b)  

Giá trị ô 2 là: 11 + 4 = 15

Giá trị ô 1 là:  15 : 3 = 5.

Kết quả như sau :

Giải toán 6 bài: Thứ tự thực hiện các phép tính

Giải bài tập 76: Đố: Trang đố…

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Bài giải:

Các phép tính có thể có là :

  • 22+22=0
  • 2.2:(2+2)=1
  • 2:2+2:2=2
  • (2.2+2):2=3
  • 2+2+22=4

Giải bài tập 77: Thực hiện phép tính…

Thực hiện phép tính:

a)  27.75+25.27150

b)  12:390:[500(125+35.7)]

Bài giải:

Ta có :

a) 27.75+25.27150

27(75+25)150

27.100150

2700150=2550

Vậy  27.75+25.27150=2550

b) 12:390:[500(125+35.7)]

12:390:[500(125+245)]

12:390:[500370]

12:390:130

12:3=4

Vậy 12:390:[500(125+35.7)]=4

Giải bài tập 78: Tính giá trị…

Tính giá trị biểu thức:     12000(1500.2+1800.3+1800.2:3)

Bài giải:

Ta có : 

12000(1500.2+1800.3+1800.2:3)

12000(3000+5400+1200)

120009600=2400

Vậy 12000(1500.2+1800.3+1800.2:3)=2400

Giải bài tập 79: Đố: Điền vào…

Đố: Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó, ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78.

An mua hai bút bi giá … đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá … đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Bài giải:

Ta có biểu thức bài 78:  $12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)=2400$

Vậy ta có bài toán như sau :

An mua hai bút bi giá 1500 đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá 1800 đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

=>  Giá một gói phong bì là 2400 đồng.

Giải bài tập 80: Điền vào ô…

Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (= , < , >):

Giải toán 6 bài: Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài giải:

Thực hiện tính toán, ta có kết quả như sau :

Giải toán 6 bài: Thứ tự thực hiện các phép tính

Giải bài tập 81: Sử dụng…

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

(274+318).6   

34.29+14.35     

49.6232.51

Bài giải:

Sử dụng máy tính và tính toán, ta được kết quả như sau :

  • (274+318).6=3552
  • 34.29+14.35=1476
  • 49.6232.51=1406

Giải bài tập 82: Đố: Cộng đồng…

Đố: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Tính giá trị của biểu thức 3433 em sẽ tìm được câu trả lời.

Bài giải:

Ta có :   3433=8127=54

Vậy Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có 54 dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button