Biểu Mẫu

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Tải về

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mới nhất

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Giấy xác nhận nội dung quảng cáo được ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. Mẫu gồm các thông tin: Tên tổ chức cá nhân, địa chỉ, số điện thoại…

Nội dung của Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ NỘI DUNG QUẢNG CÁO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /XNQC-…1

Tên tỉnh/thành phố, ngày… tháng…. năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: …………………………………..

STT

Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố

Phương tiện quảng cáo:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.

Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Cơ quan xác nhận

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

________________

1 Ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận nội dung

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button