Biểu Mẫu

Giấy xác nhận thời gian công tác

Tải về Bản in

Giấy xác nhận thời gian công tác là mẫu giấy để người làm việc xác nhận thời gian cũng như thâm niên làm việc và công tác tại công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất tại đây.

  1. Giấy xác nhận thời gian công tác là gì?

  Giấy xác nhận thời gian công tác là mẫu giấy để người làm việc xác nhận thời gian cũng như thâm niên làm việc và công tác tại công ty, giúp cho những cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp ấy được hưởng những quyền lợi đúng với năng lực và thời gian công sức mình cống hiến cho doanh nghiệp đó. Các bạn cần nêu rõ tên tuổi; tên cơ quan, đơn vị; địa chỉ thường trú; ghi rõ thời gian làm việc của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, hay doanh nghiệp đó …. Cuối cùng cần có chữ ký và đóng dấu để tờ giấy đề nghị này có giá trị.

  2. Giấy xác nhận thời gian công tác số 1

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——o0o——

  GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY

  Kính gửi: Ban gián đốc Công ty …………………

  Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

  Thường trú: …………………………………………………………………………………….

  Số CMND:………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……

  Hiện đang công tác tại: ……………………………………………………………………

  Thời gian nhận việc ngày: ……………………………………………………………….

  Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

  Nay tôi làm đơn này kính mong ban Giám đốc Công ty………xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại công ty để tôi bổ sung giấy tờ theo đúng quy định của…………..

  ( Lời cam đoan, lời cảm ơn và chữ ký)

  3. Giấy xác nhận thời gian công tác số 2

  CÔNG TY …………….

  Số /TB – …..

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————–

  …………, ngày …… tháng……..năm…….

  GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

  Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

  Xác nhận Ông (Bà): ………………………………………………………… Sinh năm: ………………

  Cư ngụ số: ……………………………………………………………………………………………………

  Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ……………………………………………………………

  Có thời gian công tác như sau:

  Trong lực lượng vũ trang:

  Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm…….

  Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..

  Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..

  Công tác dân sự:

  Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..

  Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm………

  Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm………

  Tổng cộng:

  Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là: ……………………………. năm ………….. tháng.

  Thời gian công tác dân sự là: ………………………………………………. năm ………………… tháng.

  Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):………………………………………………………….

  được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

  CƠ QUAN ĐƠN VỊ
  (Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Ghi chú: Nếu thời gian công tác hiện tại không bị gián đoạn khi chuyển cơ quan, đơn vị thì xác nhận chung chứ không tách riêng thời gian làm việc ở từng cơ quan.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button