Biểu Mẫu

Hợp đồng sử dụng tác phẩm tạo hình, mỹ thuật, nhiếp ảnh

Tải về

Hợp đồng sử dụng tác phẩm tạo hình, mỹ thuật, nhiếp ảnh

Để có thể sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh thì tác phẩm của nhiếp ảnh tham gia triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trong thời gian triển lãm… share-data.top.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu Hợp đồng sử dụng tác phẩm tạo hình, mỹ thuật, nhiếp ảnh các bạn cùng tham khảo.

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

(đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh)
Số:…/….

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại…………………………….., chúng tôi gồm:

Bên A:……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/ bà:…………………………………………………………………………………………………………………………

Là:………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sơ hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được ủy quyền hợp pháp)

CMND số:………………………………… Ngày cấp:………………………………….. Nơi cấp:………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………. Fax:………………………………………………………………………

Bên B:

CÔNG TY

ĐKKD số:……………………………….. Ngày cấp:……………………………………. Nơi cấp:………………………………..

Địa chỉ:…………………………………… Điện thoại:…………………………………… Fax:………………………………………

Đại diện:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà:……………………………………………………….. Chức vụ:………………………………………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1. Tác phẩm chuyển giao

Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho Bên B để sử dụng dưới hình thức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(xây tượng dài, trưng bày triển lãm…)

Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tên tác phẩm:………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc; nếu từ hai tác phẩm trở lên có thể lập thành danh mục kèm theo Hợp đồng)

Họ và tên tác giả:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ sở hữu quyền tác giả:……………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số (nếu có):……………………………. Ngày cấp:……………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Thời điểm chuyển giao tác phẩm

Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho Bên B trước ngày……………………………………………………….

Tại địa điểm…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm hoặc Bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì Bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho Bên B và Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng.

Điều 3. Giới hạn chuyển giao tác phẩm

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên A không được chuyển giao tác phẩm cho Bên thứ ba trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 4. Quyền tác giả

Bên B phải tôn trọng hình thức theo quy định của pháp luật về quyền tác giả, ghi tên tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Mọi trường hợp sửa chữa tác phẩm hoặc muốn sử dụng tác phẩm khác với thỏa thuận về hình thức sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 1 phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. Hai bên có nghĩa vụ phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5. Nội dung và phương thức thanh toán

Bên B phải trả tiền sử dụng tác phẩm cho Bên A:

Tổng số tiền là:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phương thức trả:………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Mức trả, thanh toán một lần hay nhiều lần, thời gian thanh toán, địa điểm thanh toán………………………………..).

Trong vòng…… ngày, sau khi tác phẩm được trưng bày triển lãm hoặc khánh thành (đối với trường hợp xây dựng tượng đài), Bên B phải thanh toán tiền cho Bên A và mời Bên A xem, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thỏa thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể đưa ra Tòa án nhận dân có thẩm quyền để giải quyết.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Mọi thay đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên mới có giá trị.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ngày:……………………………………………………………….

Điều 9. Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản giao cho mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

(Ghi chú: Tùy theo từng trường hợp cụ thể, hai bên vận dụng và có thể thỏa thuận để thêm hoặc bớt nội dung của Hợp đồng nhưng không được trái với các quy định của pháp luật)

BÊN A BÊN B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button