Biểu Mẫu

Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Tải về

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

share-data.top.vn hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chi tiết theo Mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất hiện nay. Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS) hay mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 84/2016 thay thế cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính.

Cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Cách hạch toán trong công ty xây dựng

Cách viết đơn xin việc viết tay cho kế toán mới ra trường

Hướng dẫn viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chi tiết:

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt [ ] Chuyển khoản [ ]

Người nộp thuế: ..Ghi tên Công ty nộp thuế….Mã số thuế:…..Ghi mã số thuế công ty……….

Địa chỉ:…………………………………….Ghi địa chỉ Công ty……………………………………………………

………………………………………………..Huyện: ……………………..Tỉnh, TP:………………………………

Người nộp thay: ……………………………………………………………Mã số thuế:…………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Huyện: ……………………………………………………………………….Tỉnh, TP:………………………………

Đề nghị NH (KBNN): ………….tên ngân hàng…………….Trích TK số:………………………………..

(hoặc) thu ngoại tệ tiền mặt để:………………………………………………………………………………….

Nộp vào NSNN [ ] TK tạm thu (1) [ ] TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [ ]

Tại KBNN: …………………………………………………………………..tỉnh, TP:……………………………….

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:………………………………………………………………………………………….

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN [ ] Thanh tra TC [ ]

Thanh tra CP [ ] CQ có thẩm quyền khác [ ]

Tên cơ quan quản lý thu:…………………………………………………………………………………………….

Tờ khai HQ số(1):……………………………….. ngày:………………… Loại hình XNK(1):………………..

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN
ghi khi thu tiền
TT Nội dung các khoản nộp NS(4)

Số tiền

Mã NDKT

Mã chương

1 Nộp tiền thuế GTGT quý 4/2014 5.200.000 Nếu bạn ủy nhiệm chi cho NH thì không phải ghi phần này
Tổng cộng 5.200.00

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Năm triệu hai trăm nghìn đồng

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN
Mã CQ thu:………………………..
Mã ĐBHC: ……………………….
Mã nguồn NSNN:………………
Nợ TK: ………………………………….
Có TK: …………………………………..
Tỷ giá hạch toán:……………………..

Ghi chú:

1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)”.

Lưu ý:

Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

 • Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014

Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;

Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014

Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014

Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
………………

 • Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của cơ quan ban hành quyết định

Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của cơ quan ban hành quyết định.

 • Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;
 • Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

 • Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:
  • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của cơ quan ban hành quyết định.
  • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của cơ quan ban hành quyết định.
 • Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;
 • Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button