Tài Liệu

Hướng dẫn viết bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022

Tải về Bản in

Gợi ý làm bài thu hoạch chính trị hè

Các lớp bồi dưỡng chính trị hè là hoạt động thường niên và thiết thực nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức cho các Đảng viên. Sau đây là hướng dẫn làm bài thu hoạch chính trị hè 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI THU HOẠCH

LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

1. Nội dung

Qua nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2019, nhất là những nội dung liên quan đến ngành giáo dục được đề ra trong Kết luận số 51-KL/TW; nghị quyết tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chỉ thị về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; quy định về trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên và chuyên đề năm 2019, Anh (chị):

– Trình bày nhận thức khái quát chung của mình về các nội dung đã được bồi dưỡng; Gắn với vị trí công tác, anh (chị) hãy cho biết cần làm gì để thực hiện tốt những chủ trương, quy định đó ở cơ quan, đơn vị mình đang công tác;

– Đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến ngành giáo dục, cũng như việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019.

2. Gợi ý định hướng nội dung tập trung để đánh giá bài thu hoạch

– Về nhận thức khái quát chung về các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và liên hệ cá nhân, đơn vị:

+ Về Kết luận số 51-KL/TW: Phải nêu được khái quát kết quả đạt được, chưa được qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

+ Về Nghị quyết số 36-NQ/TW: Phải nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; mục tiêu tổng quát.

+ Về Chỉ thị số 20-CT/TW: Phải nêu được lý do Trung ương ban hành Chỉ thị, nhiệm vụ tập trung thực hiện thời gian tới.

+ Về chuyên đề năm 2019 và Quy định số 08-QĐi/TW: Nêu khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đồi sống Nhân dân và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Liên hệ nhiệm vụ, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện.

– Đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến ngành giáo dục, cũng như việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 (nếu có):

+ Đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định.

+ Đề xuất, kiến nghị về công tác tổ chức bồi dưỡng chính trị hè 2019.

+ Đề xuất, kiến nghị nội dung liên quan đến ngành giáo dục, nhất là chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Trên đây là một số gợi ý cách làm bài thu hoạch chính trị hè share-data.top.vn đã chia sẻ đến các bạn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu bài thu hoạch chính trị hè trên share-data.top.vn:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button