Pháp Luật

Kế hoạch 75/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội 2016

Tải về Bản in

Kế hoạch 75/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội 2016

Để triển khai có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 15/4/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở để xác định giá trị bồi thường đất tại Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 75/KH-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

KẾ HOẠCH
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2016 và Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế – xã hội; dự toán thu chi ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2016;

Để triển khai có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 của Thành phố với nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố; giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và doanh nghiệp cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần tạo dựng các khu đô thị mới, các khu đất ở nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

2. Thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đạt 3.050 tỷ đồng, phấn đấu vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được HĐND Thành phố giao.

3. Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất Thành phố; Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý Nhà nước sau đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn: Thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhân trúng đấu giá; quản lý việc đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư sau khi trúng đúng giá quyền sử dụng đất, đảm bảo tuân thủ Điều lệ quản lý xây dựng, Quy hoạch chi tiết và phương án đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Căn cứ Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở, ngành Thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện; kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Năm 2016, với tổng diện tích đất nghiên cứu lập dự án là 310,09 ha; trong đó diện tích đất quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 120,10ha; diện tích đã đấu giá đến hết năm 2015 là 45 ha; diện tích còn lại đủ điều kiện đấu giá trong năm 2016 là 75,57 ha. Dự kiến tiền sử dụng đất thu được khi thực hiện kế hoạch đấu giá năm 2016 là 3.050 tỷ đồng, bao gồm:

1. Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất từ 5000m2 trở lên thuộc Thành phố quản lý, có 49 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư HTKT đủ điều kiện đấu giá năm 2016 với diện tích đất đấu giá 75,57 ha; kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 2.150 tỷ đồng. Trong đó:

+ 33 dự án chuyển tiếp, diện tích đấu giá là 27,85 ha, dự kiến thu 1.405 tỷ đồng;

+ 16 dự án mới, diện tích đấu giá là 19,08 ha, dự kiến thu 745 tỷ đồng;

2. Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2): diện tích đấu giá 28,6 ha, dự kiến thu 900 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch thu ngân sách năm 2016 (từ đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất) mà UBND Thành phố đã giao cho từng đơn vị (quận, huyện, thị xã) tại Quyết định số 6788/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015, UBND cấp huyện chủ động rà soát, tổng hợp, phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện đấu giá các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ theo quy định (hàng quý, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung).

(có danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ và quy định trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan như sau:

1- Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tất cả các dự án (bao gồm các dự án do Trung tâm phát triển quỹ đất là chủ đầu tư, các dự án do UBND cấp huyện là chủ đầu tư và các dự án của các chủ đầu tư khác), kịp thời xử lý, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

b. Chủ trì cùng các chủ đầu tư các dự án, các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án theo danh mục tại Kế hoạch. Đối với các dự án đã đủ điều kiện đưa ra bán đấu giá thì chỉ đạo hoàn thành thủ tục (phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá) và đề xuất thời điểm đưa ra tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, đạt hiệu quả cao nhất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/5/2016.

c. Chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ quỹ đất đủ điều kiện bán đấu giá nhưng chưa tổ chức đấu giá trên địa bàn các quận, huyện, thị xã ngoài Danh mục của kế hoạch năm 2016 để bổ sung vào Kế hoạch đấu giá năm 2016, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/5/2016.

d. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với tinh thần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, kịp thời đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.

đ. Rà soát quy trình, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, đề xuất việc bổ sung, sửa đổi, thay thế quy định, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, tăng cường việc phân cấp, ủy quyền, báo cáo UBND Thành phố quyết định.

2- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát các dự án theo danh mục tại Kế hoạch để xử lý theo hướng: Đối với dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và dự án đang thực hiện dở dang do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội và các Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất các quận, huyện, thị xã là chủ đầu tư, nếu có khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng hoặc việc giao cho UBND cấp huyện là chủ đầu tư thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, rút ngắn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thì xem xét chuyển UBND cấp huyện là chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/5/2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button