Tài Liệu

Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa mới

Lựa chọn và đánh giá sách giáo khoa mới theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT là nhiệm vụ quan trọng đang được các trường gấp rút thực hiện. Sau đây là một số mẫu kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới share-data.top.vn đã sưu tầm xin chia sẻ đến quý bạn đọc.

1. Mẫu kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 (mẫu 1)

UBND HUYỆN ……….

TRƯỜNG TIỂU HỌC………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /KH-THHN1

…….. ngày tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở Giáo dục phổ thông;

Căn cứ quyết định số ……………… ngày 24 tháng 02 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1;

Trường Tiểu học số 1 ………. lập kế hoạch nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp chọn 01 đầu sách giáo khoa. Việc lựa chọn các đầu sách phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học của nhà trường.

Trên cơ sở khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách SGK theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học.

II. ĐỐI TƯỢNG

Cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn khối 1, giáo viên được tham gia tập huấn chương trình GDPT trong nhà trường, các thành viên trong hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

III. THỜI GIAN

– Từ ngày………. đến ngày…………..: Các cá nhân tự nghiên cứu khung chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách SGK theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học.

– Ngày ngày …. tháng….. năm 2020: Họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 và phân công cụ thể cho từng thành viên.

– Từ ngày ….. tháng ….. năm đến ngày ……..2020: Cac thành viên tự nghiên cứu các môn đã được phân công và lựa chọn theo Bộ Tiêu chí Ủy ban nhân dân thành phố ……. đã quy định tại …………………….

– Từ ………. đến ………: Các nhóm tập trung thảo luận và báo cáo kết quả nghiên cứu bằng văn bản về trường, trường tổng hợp.

– Ngày ………: Cô ………… – Thư ký Hội động lựa chọn sách giáo khoa tổng hợp kết quả lựa chọn sách bằng văn bản gửi cho Chủ tịch hội động lựa chọn sách giáo khoa.

– Ngày …………: Họp chung để các nhóm trình bày kết quả chọn và bỏ phiếu chọn SGK lớp 1.

– Báo cáo kết quả chọn SGK về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bao gồm biên bản tổng hợp của trường và các nhóm nghiên cứu) vào ngày 05/4/2020.

IV. NỘI DUNG

1. Chọn sách giáo khoa lớp 1 để nghiên cứu

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung cấp bản mẫu SGK lớp 1 mới cho các trường tiểu học, mỗi trường có 04 bộ sách (Cùng học để phát triển năng lực; Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Vì sự bình đẳng dân chủ trong trường học). Một số bản mẫu sách khác đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng (Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020) để chọn đúng sách để nghiên cứu.

Ngoài bản cứng đã được cấp phát có thể truy cập các địa chỉ website để xem các phiên bản điện tử SGK mới lớp 1 như sau: Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực: https://sgk.sachmem.vn sau đó kéo xuống phần “HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ”; Bộ sách Kết nối tri thức và Bộ sách Chân trời sáng tạo: http://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu sau đó vào mục TRẢI NGHIỆM;

Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục: http://sachthietbigiaoduc.vn/;

Bộ sách Cánh diều: sachcanhdieu.com hoặc sachcanhdieu.vn sau đó kéo xuống phần “ĐẦU SÁCH NỔI BẬT”.

2. Nội dung nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1

Chuyên môn chỉ đạo các nhóm, các cá nhân tổ chức đọc, nghiên cứu các đầu sách trong các bộ sách, đối chiếu với chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét về tính phù hợp của mỗi đầu sách SGK theo từng môn học về: quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, phương pháp dạy học. Các nhận xét cần chỉ rõ minh chứng, dẫn chứng cụ thể.

V. CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU

Nhóm 1: Nghiên cứu sách Toán, TNXH, HĐ trải nghiệm

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

Hiệu trưởng

Nhóm trưởng, phụ trách môn Toán

2

TTCM tổ 4

Nhóm phó, phụ trách TNXH

3

Giáo viên

Thư ký, phụ trách môn Toán

4

Giáo viên

Phụ trách HĐTN

5

Giáo viên

Phụ trách môn Toán

6

Giáo viên

Phụ trách TNXH

7

Giáo viên

Phụ trách HĐTN

Nhóm 2:Nghiên cứu sách Tiếng Việt, Đạo Đức, Anh văn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

Phó Hiệu trưởng

Nhóm trưởng, phụ trách môn TV

2

TTCM tổ 1

Thư kí, phụ trách môn TV

3

TTCM tổ 5

Nhóm phó, Phụ trách môn TV

4

TTCM tổ 2

Phụ trách môn Đạo đức

5

Giáo viên

Phụ trách môn Đạo đức

6

Giáo viên

Phụ trách môn Đạo đức

7

Giáo viên

Phụ trách môn Anh Văn

8

Giáo viên

Phụ trách môn Anh Văn

Nhóm 3:Nghiên cứu sách Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Âm nhạc

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

1

Phó Hiệu trưởng

Nhóm trưởng, phụ trách môn Giáo dục thể chất

2

TTCM tổ 3

Nhóm phó, Phụ trách môn Mỹ thuật

3

Giáo viên

Phụ trách môn Giáo dục thể chất

4

Giáo viên

Thư kí, phụ trách môn Mỹ thuật

5

Giáo viên

Phụ trách môn Mỹ thuật

6

Giáo viên

Phụ trách môn Âm Nhạc

7

Giáo viên

Phụ trách môn Âm Nhạc

Sau khi các nhóm nghiên cứu xong từng bộ sách thì trao đổi sang cho nhóm khác để đảm bảo tất cả CB,GV đều nghiên cứu đủ các bộ sách.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chuyên môn, các cá nhân, nhóm có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu tìm hiểu sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021; Sau khi các nhóm góp ý xong các nội dung nghiên cứu các đầu sách trong các bộ sách gửi về thư ký tổng hợp, Thư ký tổng hợp có nhiệm vụ hoàn thành biên bản gửi chuyên môn và báo cáo cho Hiệu trưởng (CTHĐ) về kết quả nghiên cứu bằng văn bản theo đúng kế hoạch.

Trên đây là kế họạch nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 của trường Tiểu học ………………. đề nghị các nhóm triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

– HT,PHT (để thực hiện);

– Tổ CM; các thành viên SGK (để th/hiện);

– Website của nhà trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

2. Mẫu kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 (mẫu số 2)

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình phổ thông mới

Năm học: 2020-2021

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số ……………… ngày 30/10/2019 của Sở GD&ĐT …………… về việc nghiên cứu, triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới;

Căn cứ Văn bản số …………. ngày 04/11/2019 của Phòng GD&ĐT …………. về việc nghiên cứu,triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;

Căn cứ Quyết định số …………….., ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Trường Tiểu học ……………. về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021,

Trường Tiểu học ………….. xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Lựa chọn được bộ sách giáo khoa có hình thức sinh động, tạo cảm hứng học tập cho học sinh; đảm bảo tính chính xác, khoa học, logic, tính thực tiễn sinh động gắn kết với cuộc sống; phù hợp với đặc điểm của địa phương và năng lực của học sinh; thể hiện được tính sáng tạo, tính tự học, tính hội nhập.

Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong năm học 2020-2021 của nhà trường.

Khi lựa chọn sách cần thực hiện đúng các quy trình chọn theo thông tư 01/2020/TT-BGD ĐT, công khai, minh bạch.

2. Yêu cầu

– Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa phù hợp.

– Hội đồng Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 làm việc nghiêm túc, khách quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo lựa chọn bộ sách thiết thực trong công tác giảng dạy.

– Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

II. Nội dung

2. Các bước tiến hành

– Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

– Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Trường hợp sách giáo khoa không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 (một phần hai) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên tham dự.

– Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng lựa chọn để lựa chọn sách giáo khoa năm học 2020-2021.

– Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng báo cáo PGD về nhà trường lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2020-2021.

2. Hình thức tổ chức: Nghiên cứu, thảo luận tập trung

3. Thời gian: Từ ….phút, ngày ….. đến hết ngày …………..

4. Địa điểm: Văn phòng nhà trường

III. Tổ chức thực hiện

– Chủ tịch hội đồng phân công nhiệm vụ các thành viên.

– Thư lý tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo kho.

– Hội đồng báo cáo lãnh đạo nhà trường về kết quả thực hiện.

Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình phổ thông mới của trường TH Hợp Hòa B đề nghị PHT, các tổ chuyên môn triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

– PGD&ĐT ( b/c);

– Các thành viên(t/h)

-Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐ HIỆU TRƯỞNG

Xem thêm

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button