Pháp Luật

Khi nào phải nộp lại Báo cáo tài chính?

Tải về

Khi nào phải nộp lại Báo cáo tài chính?

share-data.top xin chia sẻ với các bạn kế toán về hồ sơ Quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp có được nộp lại Báo cáo tài chính nếu phát hiện sai sót không? Nếu được nộp lại thì thủ tục như thế nào? Đây là những thông tin rất hữu ích giúp các bạn kế toán có thể nắm vững các thủ tục liên quan tới Báo cáo tài chính năm 2016 này.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu số B09 – DN

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu Bìa báo cáo tài chính

Rất nhiều kế toán không hiểu rõ doanh nghiệp có được nộp lại báo cáo tài chính không? Khi nào phải nộp lại báo cáo tài chính, báo cáo tài chính phải nộp lại thủ tục thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo kinh nghiệm sau:

1. Hồ sơ Quyết toán thuế TNDN

Theo khoản 4, Điều 12, Hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN bao gồm:

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
 • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo quy định trên, Báo cáo tài chính là một trong những hồ sơ của Quyết toán thuế TNDN. Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN thì phải có Báo cáo tài chính kèm theo.

2. Doanh nghiệp có được nộp lại Báo cáo tài chính không?

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, ban hành ngày 06/11/2013, hướng dẫn như sau:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh.

Theo quy định trên, trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra tại doanh nghiệp, doanh nghiệp phát hiện Báo cáo tài chính của mình có sai sót, thì được phép nộp lại Báo cáo tài chính, bất kể lúc nào.

3. Hồ sơ khai nộp bổ sung bao gồm những gì?

Báo cáo tài chính là hồ sơ Quyết toán thuế TNDN, vậy khi Báo cáo tài chính có sai sót, phải lập lại, hồ sơ bổ sung gồm những gì?

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, ban hành ngày 06/11/2013, hướng dẫn như sau:

Hồ sơ khai bổ sung:

 • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.
 • Theo quy định trên, Báo cáo tài chính khi nộp lại phải có Bản giải trình bồ sung và các tài liệu kèm theo (nếu làm thay đổi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp) hoặc công văn giải trình nộp lại báo cáo tài chính.

4. Những trường hợp phải lập lại Báo cáo tài chính

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC, ban hành ngày 06/11/2013 hướng dẫn như sau:

 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

– Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).

Công văn 51140/CT-HTr, ngày 05/08/2015, hướng dẫn về những trường hợp lập lại Báo cáo tài chính như sau:

 • Trường hợp, Báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị làm hồ sơ khai bổ sung (mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) kèm theo Báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi.
 • Trường hợp, Báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên Báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Theo quy định trên, những doanh nghiệp phải lập lại Báo cáo tài chính những trường hợp sau:

– Trường hợp phải lập Bản giải trình bổ sung điểu chỉnh Mẫu 01/KHBS:

 • Hồ sơ Quyết toán thuế TNDN (Báo cáo tài chính) có sai sót làm tăng số thuế phải nộp
 • Hồ sơ Quyết toán thuế TNDN (Báo cáo tài chính) có sai sót làm giảm số thuế phải nộp, kể cả trường hợp làm tăng hoặc giảm lỗ.

– Trường hợp không phải lập Bản giải trình bổ sung điều chỉnh Mẫu 01/KHBS:

 • Hồ sơ Quyết toán thuế TNDN (Báo cáo tài chính) có sai sót không làm ảnh hưởng tới số thuế phải nộp.

Báo cáo tài chính nộp lại có được nộp qua mạng không?

Theo công văn số 51140/CT-HTr ngày 05/08/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

“Nếu doanh nghiệp bạn đã đăng ký kê khai thuế qua mạng thì được thực hiện việc nộp tờ khai qua mạng và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button