Giáo Dục

Kiểm tra từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service


Ôn tập từ vựng Unit 3 lớp 7

Kiểm tra từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn.

Kiểm tra từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the correct answer A, B, C or D

1. My mom often asks me to …………………. my room on the weekend.

A. stay

B. volunteer

C. make

D. clean up

2. Students often make postcards and sell them to …………………. to help the poor.

A. Ø

B. raise funds

C. raise money

D. Both B & C are correct.

3. ………… people usually live on the streets, under bridges, or in camps.

A. Sick

B. Homeless

C. Elderly

D. Disabled

4. We can help to reduce ………….. by using public transportation, biking and walking.

A. air pollution

B. water pollution

C. social problems

D. community service

5. We help families in ________ by providing food, clothing, housing and much more.

A. control

B. case

C. need

D. shape

Xem đáp án

1. D

2. D

3. B

4. A

5. C

II. Supply the correct form of the words in brackets

1. He made a £5000 ______________ to charity. (donate)

2. ______________ people find it difficult to have a job. (disable)

3. The Soup Kitchen is a ______________ organization that provides free meals for needy people. (profit)

4. The organization is funded by ______________ donations. (charity)

Xem đáp án

1. donation

2. Disabled

3. non-profit

4. charitable

III. Fill In each blank with a word from the box

service

money

back

but

clothing

while

volunteer

together

Many people (1) ___________ in their communities. Some people work with children or the elderly (2) ___________ others clean city parks. Some student clubs require their members to participate in a certain number of hours of community (3) ___________ every month. One way that communities work (4) ___________ is by raising funds for those in need. A community might raise (5) ___________ for a school to buy new equipment or uniforms by selling baked goods or holding a yard sale. Many communities provide places for people in need to receive food, (6)___________, or shelter. Volunteering can help people feel like they are giving something (7) ___________ to their communities. Sometimes a person may need help at one time (8) ___________ be able to help others later.

Xem đáp án

1. volunteer

2. while

3. service

4. together

5. money

6. clothing

7. back

8. but

-The end-

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây website.com đã giới thiệu Kiểm tra từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community Service, Bài tập về thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn lớp 7 …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button