Giáo Dục

Language focus Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 17


Giải tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Language focus

Nằm trong bô đề Soạn SGK tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo theo từng Unit, hướng dẫn giải SGK tiếng Anh 6 Friends Plus Language focus trang 17 dưới đây gợi ý lời giải những phần bài tập ngữ pháp tiếng Anh 6 sách Chân trời sáng tạo trang 17 hiệu quả.

Xem thêm: Giải Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities chi tiết nhất

1. Complete the questions. Then choose the correct answers. Hoàn thành câu hỏi. Sau đó chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 – Is  – a

2 – Are – a

3 – are – b

2. Choose the correct words in the Rules. Chọn từ đúng để hoàn thành quy tắc.

Đáp án

1 – any

2 – singular nouns

3 – plural nouns

4 – plural nouns

3. Match 1 – 6 with a – f to make questions. Then write answers about your town or city. Nối từ 1 – 6 với a – f để hoàn thành câu hỏi. Sau đó viết câu trả lời về thị trấn/ thành phố của bạn.

Đáp án

1 – c; 2 – f; 3 – e; 4 – a; 5 – b; 6 – d;

4. Complete the question with is there… ? Are there…? and How many…? Then ask and answer the questions with a partner? Hoàn thành câu với Is there/ Are there/ How many. Sau đó hỏi và trả lời với bạn.

Đáp án

1. Are there

2. Is there

3. How many

4. Are there

5. How many

Definite and zero article

5. Choose the correct words in the Rules. Chọn từ đúng để hoàn thành các quy luật.

Đáp án 

the – zero article

Hướng dẫn dịch

Chúng ta dùng “the” để nói về một thứ cụ thể.

Chúng ta không sử dụng mạo từ để nói về các thứ nói chung.

6. Complete the sentences with the or Ø. Hoàn thành câu với “the” hoặc Ø.

Đáp án

1 – the; 2 – the; 3 – Ø; 4 – Ø; 5 – the;

Hướng dẫn dịch

1 –  Có rất nhiều thứ để làm trên tàu du lịch.

2 – Tôi đi chạy trong công viên gần nhà.

3 – Tôi nghĩ leo núi là một môn thể thao thú vị.

4 – Bố tôi thích nấu ăn món ăn Ý.

5 – Có rất nhiều thuyền ở chợ nổi Cái Răng.

7. USE IT! Work in groups. Ask and answer about an amusement park in your town / city. Use Is there … ?, Are there…? and How many … ?. Thực hành! Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời về một công viên giải trí ở thị trấn/ thành phố của em. Sử dụng Is there…?, Are there…?, và How many…?

Hướng dẫn dịch

– Có hồ bơi nào không? – Có.

– Có bao nhiêu hồ bơi? – Có 3 hồ bơi.

Gợi ý

Is there a big library there?

Yes, there is.

How many parks are there?

There is a mini park there.

Hướng dẫn dịch

Có một thư viện lớn ở đó không?

Có,

Có bao nhiêu công viên?

Có một công viên mini ở đó.

Finished? Write a description of your amusement park in exercise 7. Use the prepositions in the Starter unit. Hoàn thành bài học? Viết một bài mô tả về công viên giải trí ở bài tập 7. Sử dụng các giới từ ở bài Stater unit.

Trên đây là Giải tiếng Anh Friends plus 6 Unit 1 Language focus page 17. Ngoài ra, website.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác nhau như:

Vocabulary Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus trang 14 15

Ngữ pháp Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus

Reading Unit 1 Towns and Cities tiếng Anh 6 Friends Plus trang 16

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS và nhóm Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button