Tài Liệu

Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ 2022

Tải về

Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ là mẫu được lập ra để lên chương trình chi tiết các bước tổ chức Đại hội chi bộ tại các cơ quan, tổ chức. Đây là việc làm quan trọng trước khi diễn ra Đại hội.

Đại hội chi bộ được tổ chức thực hiện ở chi bộ đảng các cấp và được tổ chức thực hiện trong các nhiệm kỳ. Trong đại hội chi bộ không thể thiếu Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ  được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, cẩn thận và đầy đủ các nội dung cần thiết để chuẩn bị cho đại hội diễn ra một cách thành công, suôn sẻ gây ấn tượng đối với những người tham gia. Dưới đây là 3 mẫu Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ mới nhất năm 2022, mời các bạn tham khảo.

1. Đại hội chi bộ là gì?

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

2. Hướng dẫn điều hành đại hội chi bộ

CHI TIẾT

PHẦN ĐIỀU HÀNH MỘT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC

(Ví dụ minh họa)

PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Kính thưa các vị Đại biểu.

Thưa toàn thể Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số …. – KH/ĐU, ngày …. của BCH Đảng bộ …. về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ ….…………. nhiệm kỳ …………. Ngày …., BCH Chi bộ ….. đã họp thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ ……….. Hôm nay chi bộ tiến hành đại hội phiên trù bị để chuẩn bị cho phiên đaị hội chính thức ngày…..

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Được sự phân công của cấp uỷ tôi xin quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội và nhiệm của cấp ủy triệu tập đại hội.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Việc tổ chức đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

2. Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban chấp hành chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ ……….., kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ ………… cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý .

Cấp ủy nhiệm kỳ ………… phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên (nếu có) gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của chi bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ lần này chúng ta thực hiện các nội dung như sau:

– Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ ……….. và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ ………….

– Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp;

– Bầu ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ ………….

– Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên (nếu có)

Do đó Chi uỷ yêu cầu các đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ cần phải tập trung trí tuệ, thống nhất chủ trương lãnh đạo của Chi uỷ, quán triệt thật đầy đủ mục, đích yêu cầu, nội dung của đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình Đại hội đề ra đúng theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên./.

III. CẤP ỦY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CÓ NHIỆM VỤ:

Điều 4 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quy định:

1- Chuẩn bị các vấn đề về nhân sự đại biểu, đề án nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và kế hoạch tổ chức đại hội.

2- Tiếp nhận hồ sơ ứng cử vào cấp uỷ của đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội (gửi đến cấp ủy trước khi đại hội chính thức khai mạc chậm nhất là 15 ngày làm việc) để chỉ đạo thẩm tra và chuyển đoàn chủ tịch báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

3- Thông báo số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo việc bầu cử đại biểu bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội trước 30 ngày làm việc.

4- Cung cấp tài liệu cho ban thẩm tra tư cách đại biểu về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu.

5- Cung cấp tài liệu cho đoàn chủ tịch để trả lời các vấn đề do đảng viên, đại biểu đại hội yêu cầu liên quan đến các ứng cử viên.

6- Chuẩn bị tài liệu cho cấp uỷ khoá mới để bầu các chức danh lãnh đạo của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra khoá mới của cấp mình trong phiên họp lần thứ nhất.

Thưa Đại hội!

Để duy trì và điều hành công việc của đại hội theo đúng chương trình đại hội đề ra, đề nghị đại hội bầu các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội.

Gồm có:

  1. Bầu Đoàn Chủ tịch
  2. Bầu Đoàn Thư ký
  3. Đoàn Chủ tịch:

Theo Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về thi hành Điều lệ Đảng: Đoàn chủ tịch đại hội là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cấp uỷ triệu tập đại hội đề xuất để đại hội biểu quyết về số lượng thành viên đoàn chủ tịch, sau đó giới thiệu để đại hội biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch. Đại hội chi bộ biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

1.1- Điều hành việc bầu cử

1.2. Hướng dẫn để đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

1.3. Đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử.

1.4. Tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

1.5. Lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử. Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

1.6. Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội.

1.7. Giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

* Bầu Đoàn chủ tịch:

Thứ nhất, về số lượng đoàn chủ tịch: Cấp ủy (hoặc đ/c Bí thư chi bộ: nơi không có cấp ủy) nhiệm kỳ 2013 – 2015 đề xuất với đại hội về số lượng đoàn chủ tịch là: 03 đ/c. Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 03 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

b) Về nhân sự đoàn chủ tịch: Cấp ủy nhiệm kỳ ….. giới thiệu danh sách gồm 3 đ/c có tên sau:

  • Đ/c …………… – Bí thư chi bộ
  • Đ/c ……………… – Phó Bí thư chi bộ
  • Đ/c ………………

Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào không đồng ý? Không có

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí danh sách đoàn chủ tịch là 03 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

2. Bầu đoàn thư ký

Theo Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về thi hành Điều lệ Đảng: Đoàn thư ký đại hội gồm những đại biểu chính thức (đối với đại hội đại biểu) hoặc đảng viên chính thức (đối với đại hội đảng viên). Cấp uỷ triệu tập đại hội đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn thư ký và trưởng đoàn thư ký. Ở đại hội chi bộ thì chi uỷ hoặc bí thư chi bộ đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết. Trưởng đoàn thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của đoàn thư ký.

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn thư ký có nhiệm vụ :

1- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.

2- Giúp đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi đại hội bầu ban kiểm phiếu.

3- Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.

Kính thưa đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đoàn thư ký, cấp ủy nhiệm kỳ 2013 -2015 đề xuất số lượng đoàn thưu ký là: 02 đ/c. Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào không đồng ý? Không có

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 02 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

– Về danh sách Đoàn thư ký: Ban tổ chức giới thiệu danh sách gồm 2 đ/c có tên sau:

  • Đ/c ………….. – Bí thư đoàn
  • Đ/c ……………… – Phó Bí thư đoàn
  • Đ/c ………………

Xin ý kiến đại hội?

– Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

– Có đ/c nào không đồng ý? Không có

– Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 02 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

Thưa toàn thể đại hội!

Tiếp theo chương trình tôi xin thay mặt cấp ủy thông qua nội quy, chương trình đại hội.

3. Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ số 1

1. Ổn định tổ chức, chào cờ:

Kính thưa các đồng chí.

Thưa toàn thể Đại hội.

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm! chào cờ! chào – Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa Đại hội.

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI.

Thực hiện theo Hướng dẫn của huyện uỷ ……………… về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ………….. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã Cảnh Hóa, của Chi bộ trường……………..

Hôm nay, ngày…. tháng ….. , Chi bộ trường ……………………… long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …………., nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ ………….. Đó chính là lý do của buổi làm việc hôm nay.

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Về phía Nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ……………………….. – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đông đủ các đ/c Đảng viên trong Chi bộ cũng về dự Đại hội ngày hôm nay. (vỗ tay).

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội.

Kính thưa các đồng chí

Thưa toàn thể Đại hội

Sau đây tôi xin thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội;

* Về chương trình Đại hội:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội qui, qui chế Đại hội

4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ…………..

10. Bầu Bí Thư chi bộ.

11. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

12. Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

* Về Nội quy, quy chế Đại hội:

Tôi xin báo cáo trước đại hội như sau:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung và chương trình Đại hội đảm bảo nguyên tắc Điều lệ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ. Đại hội thống nhất quy chế làm việc như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ …………; Quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ………………..

2. Bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ ……………

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

– Đại hội làm việc từ …..ngày …. tháng …. năm 2020 đến khi kết thúc

– Địa điểm: Phòng hội đồng trường ……………………….

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

Trang phục: Chỉnh tề phù hợp phong cách nhà giáo

– Mỗi Đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội.

– Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực hiện trong quá trình công tác.

– Đại biểu có nhu cầu phát biểu tham luận phải được sự đồng ý của Đồng chí Chủ trì Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 05 phút). Các bài viết của đại biểu gửi về cho Đại hội thông qua Đoàn thư ký có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

IV. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO – ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Chủ trì Đại hội điều hành các công việc của Đại hội.

Thư ký: Ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu: Có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Nhiệm vụ của Chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban tổ chức Trung ương.

Vì sự thành công của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.

– Nếu Đại hội nhất trí xin cho biểu quyết về nội quy và quy chế của Đại hội

Đại biểu nào nhất trí với nội qui, qui chế Đại hội cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí ………..%

4. Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Sau đây tôi xin giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Theo kết quả của Đại hội trù bị ngày…. tháng … năm 2020 thì đoàn Chủ tịch gồm có 3 đ/c:

1) Đ/c: ……………………….. – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c: ……………………….. – P. BT chi bộ.

3) Đ/c: ……………………….. – Chi ủy viên.

Thư ký Đại hội:

1) Đ/c: ……………………….. – TK tường trình.

2) Đ/c: ……………………….. – TK nghị quyết

Nếu Đại hội nhất trí một lần nữa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Đại hội đã thống nhất cao để BTC hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính mời đoàn Chủ tịch và thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

5. Báo cáo chính trị Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa toàn thể đại hội.

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………………….. – BTCB-HT nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 – ….và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ …………..

Xin kính mời đồng chí.

4. Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ số 2

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Đại hội Chi bộ 4, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022

I/- PHẦN NGHI THỨC

1/- Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca)

2/- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đảng viên

4/- Thông qua nội quy Đại hội

5/- Thông qua chương trình Đại hội

6/- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

7/- Giới thiệu Thư ký Đại hội

II/- PHẦN NỘI DUNG

1/- Phát biểu khai mạc Đại hội

2/- Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 20…… – 20…… và phương hướng, nhiệm vụ 20….. – 20…….

3/- Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

4/- Phần thảo luận

5/- Kết luận một số nội dung trọng tâm, các ý kiến thảo luận và các chỉ tiêu chủ yếu

6/- Phần bầu cử

7/- Mời phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy

8/- Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy

9/- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy

10/- Thông qua Nghị quyết Đại hội

11/- Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

12/- Ra mắt Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

III/- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1/- Đáp từ bế mạc

2/- Chào cờ bế mạc (Quốc ca, Quốc tế ca)

5. Lời dẫn chương trình đại hội chi bộ số 3

1. Ổn định tổ chức, chào cờ: Kính thưa các đồng chí Thưa toàn thể Đại hội

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm! chào cờ! chào – Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội an toạ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa Đại hội.

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI. Thực hiện theo Hướng dẫn của huyện uỷ….. về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20….. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã ….., của Chi bộ trường THCS.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 20…. Chi bộ trường THCS …. long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…- 20…, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 20…– 20…. Đó chính là lý do của buổi làm việc hôm nay.

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Về phía Nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ………………………………… – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đông đủ các đ/c Đảng viên trong Chi bộ cũng về dự Đại hội ngày hôm nay. (vỗ tay).

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội.

Kính thưa các đồng chí Thưa toàn thể Đại hội

Sau đây tôi xin thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội;

* Về chương trình Đại hôi:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội qui, qui chế Đại hội

4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 20…-20….

10. Bầu Bí Thư chi bộ.

11. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

12. Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

* Về Nội quy, quy chế Đại hội:

Tôi xin báo cáo trước đại hội như sau:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung và chương trình Đại hội đảm bảo nguyên tắc Điều lệ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ. Đại hội thống nhất quy chế làm việc như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 20…-20…; Quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20…-20….

2. Bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20…-20….

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

– Đại hội làm việc từ 13h30 ngày 24 tháng 04 năm 20…. đến khi kết thúc

– Địa điểm: Phòng hội đồng trường THCS …….

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

Trang phục: Chỉnh tề phù hợp phong cách nhà giáo

– Mỗi Đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội.

– Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực hiện trong quá trình công tác.

– Đại biểu có nhu cầu phát biểu tham luận phải được sự đồng ý của Đồng chí Chủ trì Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 05 phút). Các bài viết của đại biểu gửi về cho Đại hội thông qua Đoàn thư ký có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

IV. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO – ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Chủ trì Đại hội điều hành các công việc của Đại hội .

Thư ký: ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu: có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Nhiệm vụ của Chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban tổ chức Trung ương.

Vì sự thành công của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.

– Nếu Đại hội nhất trí xin cho biểu quyết về nội quy và quy chế của Đại hội

Đại biểu nào nhất trí với nội quy, quy chế Đại hội cho biểu quyết Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí %

4. Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Kính thưa Đại hội ! Sau đây tôi xin giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Theo kết quả của Đại hội trù bị ngày 22 tháng 03 năm 20… thì đoàn Chủ tịch gồm có 3 đ/c:

1) Đ/c: …………… – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c: …………….. – P. BT chi bộ.

3) Đ/c:…………….. – Chi ủy viên. Thư ký Đại hội:

1) Đ/c:……………….- TK tường trình.

2) Đ/c: ……………….- TK nghị quyết

Nếu Đại hội nhất trí một lần nữa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Đại hội đã thống nhất cao để BTC hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính mời đoàn Chủ tịch và thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

5. Báo cáo chính trị Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c Trần Trọng Oanh – BTCB-HT nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 20…-20… và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20… -20…. Xin kính mời đồng chí.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

– Tiếp theo trân trọng kính mời đ/c Lê Thị Mai Trang- Chi ủy viên lên trình bày báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kì 20…-20…. Trân trọng kính mời đ/c

7. Ý kiến thảo luận, tham luận.

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Đại hội chúng ta đã được nghe toàn văn báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 20…-20…, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20….-20…. do đồng chí Trần Trọng Oanh trình bày trước Đại hội, sau đây Đại hội sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kỳ tới, xin mời đại hội cho các ý kiến phát biểu, bổ sung.

Trước hết mời ý kiến thảo luận bằng văn bản.

* Để đóng góp thêm cho báo cáo chính trị, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Văn Đông-TT tổ KHTN lên tham luận ý kiến về Xin mời đ/c.

Trân trọng cảm ơn đ/c

* Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mới đ/c đại diện tổ

KHXH lên tham luận ý kiến về……………………………………………………….

Xin mời đ/c.

Trân trọng cảm ơn đ/c

* Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mới đ/c đại diện tổ

VP lên tham luận ý kiến về……………………………………………………….

Xin mời đ/c.

Trân trọng cảm ơn đ/c

Vừa rồi là ý kiến tham luận của các đ/c đại diện các tổ trong nhà trường, bổ sung vào dự thảo, xin chúc các đ/c và gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc và mong các đ/c tiếp tục có những đóng góp cho chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh. Xin cám ơn các đ/c chí.

* Xin mời các ý kiện đóng góp khác.

– Nếu các đ/c có ý kiến bằng văn bản xin gửi về bàn thư kí

9. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên

Kính thưa các vị đại biểu, Kính thưa Đại hội,

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ trường THCS ….. luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo Đảng uỷ xã, giúp cho chi bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại hội rất vui mừng được đón đồng chí

……………………………………………………………………………………………………………

về dự và chỉ đạo Đại hội. Thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

(Đại biểu phát biểu)

Đại hội vừa nghe ý kiến phát biểu của đ/c ………………………………………

………………………………………………………………………………………… Đ/c đã ghi nhận, cổ vũ, động viên những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp cần khắc phục, đồng thời nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm học, trong công tác XD trường, công tác XD chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 20…- 20…. Đại hội xin tiếp thu ý kiến đã phát biểu của đ/c. Xin bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ. Đại hội mong muốn trong thời gian tới Đ/c và BTV đảng ủy xã Cảnh Hóa thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chi bộ nhà trường lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Đại hội xin kính chúc đ/c và BTV luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.

10. Bầu Ban chi uỷ nhiệm kỳ 20…-20….

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Nhiệm kì hoạt động chi bộ 20…-20… kết thúc, nhiệm vụ quan trọng của đại hội hôm nay là bầu ra Ban chi uỷ mới để điều hành hoạt động chi bộ nhiệm kì tiếp theo – nhiệm kì 20…-20…, để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường.

I. Phương hướng lựa chọn Chi ủy chi bộ nhiệm kì 20… – 20…:

Căn cứ tình hình đặc điểm của Chi bộ THCS ….., xuất phát từ yêu cầu tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì qua, đề nghị Đại hội xem xét quyết định phương hướng lựa chọn Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kì 20… – 20….cần đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu như sau:

1. Về quan điểm tư tưởng chỉ đạo:

– Cấp ủy chi bộ phải tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực uy tín, trách nhiệm; đoàn kết thống nhất về ý trí và hành động để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

– Chi ủy chi bộ được lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn chất lượng là chính, có số lượng và cơ cấu hợp lí để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung toàn diện của chi bộ, nhất là trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

2. Về tiêu chuẩn Chi ủy viên:

Việc lựa chọn người để bầu vào Chi ủy phải căn cứ vào tiêu chuẩn cấp ủy viên đã được xác định rõ trong Chỉ thị 36–CT/ TW của Bộ chính trị, các quy định, hướng dẫn được cụ thể hóa như sau:

a. Về phẩm chất chính trị:

– Nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng, gương mẫu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết tốt những vấn đề xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội bộ đoàn kết nhất trí cao và cơ quan, đơn vị không có những vụ việc tiêu cực, những vi phạm lớn gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Chống các biểu hiện bè cánh cơ hội, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái.

– Có ý thức tổ chức kỷ luận nghiêm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương trong Đảng, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng.

– Bản thân và gia đình (vợ, chồng, con) gương mẫu không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách, pháp luật, không tham nhũng và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

b. Về trình độ, năng lực:

Có khả năng nắm bắt thực tiễn, có trình độ tham gia đóng góp trí tuệ vào các Nghị quyết của tập thể và khả năng tổ chức thực hiện có hiệu quả cao các Nghị quyết của Đảng. Có phong cách phương pháp dân chủ, khoa học,

nói đi đôi với làm và dám chịu trách nhiệm. Có đủ sức khỏe thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

II. Về số lượng và cơ cấu cấp ủy:

1. Số lượng:

Căn cứ quy định của Trung ương, Huyện ủy, Đảng uỷ và tình hình thực tế Chi bộ có số lượng đảng viên là 20 đồng chí.

Tại Đại hội trù bị ngày 22/4/… đã thống nhất

Đại hội bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 20…-20… cụ thể như sau: Số lượng Ban chấp hành chi bộ là 03 đồng chí;

Số lượng Ứng cử, đề cử BCH chi bộ 03 đồng chí ;

2. Cơ cấu chi ủy:

Dựa trên cơ sở lấy tiêu chuẩn theo quy định và tình hình nhiệm vụ của Chi bộ. Do đó Chi bộ đề cử danh sách các đồng chí sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

1

……………

Hiệu trưởng

2

……………

CTCĐ – PHT

3

………..

Tổ trưởng tổ KHXH

Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác. (ĐH nhất trí 100%)

* Dự kiến ban bầu cử:

1. Đ/c: ………….: trưởng ban

2. Đ/c: …………….: Ban viên

3. Đ/c: ……………: Ban viên.

Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác. (ĐH nhất trí 100%)

Kính mời ban bầu cử lên điều hành.

Đại hội chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo:

Đó là việc bầu Ban chi uỷ. Sau đây tôi xin giới thiệu và kính mời đ/c:………………………………………………. – trưởng ban bầu cử lên thông qua thể lệ bầu cử. Xin kính mời đ/c.

11. Bầu Bí Thư chi bộ.

Kính thưa Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 20…-20… gồm 03 đồng chí. 1) Đ/c…………………………………………………………………………………..

2) Đ/c………………………………………………………………………………….

3) Đ/c………………………………………………………………………………….

Sau đây Đại hội sẽ tiến hành bầu Bí thư chi bộ trong số các đồng chí chi uỷ viên. Xin mời tổ bầu cử tiếp tục lên làm việc.

12. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

Kính thưa Đại hội

Theo kết quả của tổ bầu cử, Đại hội đã bầu đ/c

…………………………………………….làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20… 20….

Theo Điều lệ Đảng và căn cứ vào số lượng Đảng viên trong Chi bộ chúng ta sẽ bầu ra 01 trong 02 đ/c còn lại làm Phó bí thư chi bộ. Sau đây Đại hội sẽ bầu phó bí thư chi bộ.

Xin mời tổ bầu cử tiếp tục lên làm việc.

13. BCH chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới – nhiêm kỳ 20…-20… gồm 03 đ/c.

1) Đ/c: . .- Bí thư chi bộ.

2) Đ/c … – Phó bí thư chi bộ.

3) Đ/c … – Chi uỷ viên.

Sau đây Đại hội xin kính mời Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

– Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.

– Thay mặt Ban tổ chức xin kính chúc các đ/c trong Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới sức khoẻ, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong nhiệm kỳ mới.

14. Thông qua nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

Kính thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí………………………………. thư ký đại hội lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…. Xin kính mời đồng chí.

15. Bế mạc Đại hội

Kính thưa các đồng chí.

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ trường THCS …… nhiệm kỳ 20….-20… đã tổ chức thành công tốt đẹp, sau đây xin mời đồng chí Trần Trọng Oanh – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên bế mạc Đại hội. Xin mời đồng chí.

16. Chào cờ.

Sau đây xin mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của share-data.top.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button