Pháp Luật

Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tải về Bản in

Luật 03/2016/QH14 sửa đổi Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngày 22/11/2016, Quốc hội thông qua Luật số 03/2016/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau: Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nay chỉ còn 243 ngành, nghề (quy định hiện hành là 268 ngành, nghề). Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, trừ quy định về một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Thông qua danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thông tư 168/2016/TT-BTC về chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định kinh doanh có điều kiện

Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

QUỐC HỘI
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Luật số: 03/2016/QH14 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư:

1. Bổ sung điểm g vào khoản 1 Điều 6 như sau:

“g) Kinh doanh pháo nổ.”;

2. Thay thế Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật này.

Điều 2

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017:

a) Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị;

b) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại khoản này.

3. Bãi bỏ một số điều, khoản của các luật sau đây:

a) Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

b) Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2016.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

PHỤ LỤC 4
DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

(Ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư)

Mời các bạn cùng tham khảo toàn bộ Danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button