Giáo Dục

Lý thuyết Chia một tích cho một số


Lý thuyết Chia một tích cho một số lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia một tích cho một số bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Lý thuyết Chia một tổng cho một số

Bạn đang xem: Lý thuyết Chia một tích cho một số

Lý thuyết Chia cho số có một chữ số

Lý thuyết Chia một số cho một tích

Chia một tích cho một số Toán lớp 4

a) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

(9 x 15) : 3

9 x (15 : 3)

(9 : 3) x 15

Ta có:

(9 x 15) : 3 = 135 : 3 = 45

9 x (15 : 3) = 9 x 5 = 45

(9 : 3) x 15 = 3 x 15 = 45

Vậy: (9 x 15) : 3 = 9 x (15 : 3) = (9 : 3) x 15

b) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

(7 x 15) : 3 và 7 x (15 : 3)

Ta có:

(7 x 15) : 3 = 105 : 3 = 35

7 x (15 : 3) = 7 x 5 = 35

Vậy: (7 x 15) : 3 = 7 x (15 : 3)

Nhận xét: Ta không tính (7 : 3) x 15 vì 7 không chia hết cho 3.

Kiến thức cần nhớ: Khi chia một tích cho một số , ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhận kết quả với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = a x b : c

Giải bài tập Chia một tích cho một số – Toán 4

  • Giải bài tập Toán 4 trang 79 SGK: Chia một tích cho một số
  • Giải vở bài tập Toán 4 bài 70: Chia một tích cho một số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button